Zv/Dekanët

Zv/Dekan për Programin e Integruar të Ciklit të Dytë "Master i Shkencave në Drejtësi"

Zv/Dekane për Programin e Ciklit të Tretë, Titujt Akademik dhe Kërkimin Shkencor e Projektet

Zv/Dekan për Programin e Ciklit të Dytë "Master" dhe Marrëdhëniet me Studentët