STRUKTURA DHE ORGANIGRAMA

Si pjese e nje marreveshje ku marrin pjese fakultetet juridike te Universiteteve te Tiranes, Prishtines, Sapienza te Romes dhe Qendra CEMAS prane Universitetit Sapienza te Romes, CESIAL (Qendra Kerkimore, e Formimit te Larte dhe Studimeve Italo-Shqiptare e CEMAS Sapienza Universiteti i Romes) ka nje strukture komplekse e perbere nga nje drejtor ekzekutiv i zgjedhur nga drejtori i CEMAS prane te ciles gjendet Qendra i cili perfaqson subjektet pjesmarres ne marreveshje, si dhe nje board i perbere nga dy subjekte te zgjedhur nga kater themeluesit e CESIAL.

Per çfaredo informacioni me te hollesishem mbi CESIAL, aktivitete e saj kulturore, shkencore, kerkimore, formuese dhe editoriale mund te kontaktoni adresat mail cesial@uniroma1.it dhe

ersi.bozhekugmail.com, ersi.bozheku@fdut.edu.al ose ne numrin e telefonit +393468200792.