SERITË E BOTIMEVE (MONOGRAFITË)

Seria e Botimeve Kliko këtu -> “JUS, INTERNATIONAL LAW & ECONOMICS, HISTORY & SOCIETY”

CESIAL (Qëndra e Kërkimeve, Formimit të Lartë dhe Studimeve Italo-Shqiptare pranë CEMAS Sapienza Universiteti i Romës) dhe Fakulteti të Drejtësisë të UT-së.

Botuar në Romë dhe e drejtuar nga
Prof.Dr. Antonello Biagini dhe Prof.assoc. Dr. Ersi Bozheku

La collana si avvale della procedura di valutazione e accettazione double blind peer review.
La collana scientifica Jus, International Law & Economics, History & Society nasce nell’ambito delle attività di studio, ricerca e formazione del Centro Studi, Alta Formazione e Ricerca Italo-Albanese (CESIAL) costituito all’interno del Centro di Ricerca Cooperazione con l’Eurasia, il Mediterraneo e l’Africa Sub-Sahariana (CESMAS) della Sapienza Università di Roma, con l’intento di approfondire sistematicamente temi attinenti al diritto – nella sua dimensione positiva, dottrinale, giurisprudenziale e comparata –, alla storia, alla sociologia, all’etnografia, all’economia dei Balcani e dei paesi dell’area adriatica. La sua specifica finalità è quella di porsi come un luogo di incontro, tale da favorire la condivisione di esperienze tra studiosi appartenenti a differenti aree geografiche, che, grazie alle proprie peculiarità culturali, possono contribuire ad un continuo, quanto produttivo, scambio di conoscenze scientifiche e didattiche.

 

Seria e Botimeve Kliko këtu -> INTINERARE STUDIMESH JURIDIKE EKONOMIKO – POLITIKE DHE SOCIALE

 

Fakulteti i Drejtësisë së UT-së  dhe CESIAL (Qëndra e Kërkimeve, Formimit të Lartë dhe Studimeve Italo-Shqiptare pranë CEMAS Sapienza Universiteti i Romës )

Botuar në Tiranë dhe e drejtuar nga
Prof. Dr. Artan Hoxha dhe Prof.assoc. Dr. Ersi Bozheku

Seria e botimeve INTINERARE STUDIMESH JURIDIKE EKONOMIKO – POLITIKE DHE SOCIALE lind në kuadrin e bashkëpunimeve shkencore, këkimore dhe studimore midis fakultetit të Dretjësisë së Universitetit të Tiranës dhe CESIAL – Qëndra e Kërkimeve, Formimit të Lartë dhe Studimeve Italo-Shqiptare pranë CEMAS Sapienza Universiteti i Romës. Ajo ka si synim të stimuloj dhe favorizojë reflektimet dhe thellimet shkenore të studiuesëve lidhur me tematikat e së drejtë – si në planin legjilsativ, ashtu edhe në atë jurisprudencial, doktrinal dhe krahasimor – të ekonomisë, politologjisë, sociologjisë, historisë etj., si në Ballkan ashtu edhe në vendet e tjera të Adriatikut dhe Mesdheut. Qëllimi specifik i kësaj serie botimesh është, nga një anë, realizimi i një hapësire kërkimore – shkencore të pëbashkët, ku studiues të ndryshëm me prejardhje nga vende gjeografikisht të ndryshme e me kultura eterogjene, të mund të sjellin rezultatet e aktiviteteve të tyre kërkimore, duke kontribuar, në këtë mënyrë, në shkëmbiminin dhe përhapjen e njohurive shkencore dhe didaktike në vendin tonë dhe më gjërë. Nga ana tjetër, ajo ka si qëllim të veçantë kujdesin dhe rityjen e cilsisë së punimeve shkencore nga ana e studiuesve. Pikërisht pë këtë, ajo ka dy drejtues, një board shkencor të emëruar nga dy institucionet themeluese të saj dhe bazohet në njësërë rregullash transparente të cilat kanë si qëllim të garantojnë një cilësi të lartë e me standarte bashkëkohore të botimeve pranë saj.