Seminar dhe Leksion i Hapur

Seminar dhe Leksion i Hapur

Stafi akademik i Programit të ri të Masterit në Kriminologji morën pjesë në një një seminar të organizuar nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri, në bashkëpunim me Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës. Seminari u drejtuar nga Profesorja Kimberly McCabe, eksperte ndërkombëtare e kriminologjisë, nga Universiteti i Linçburgut, Virxhinia, SHBA dhe ne aktivitet morën pjesë rreth 30 akademikë nga Fakulteti i Drejtësisë dhe ai i Shkencave Sociale. Prof. McCabe u ftua të ndante përvojën e saj me stafin akademik të këtij Programi të ri të Masterit.


Aktiviteti ishte konceptuar në mënyrë të tillë që të zhvillonte kapacitetet dhe të ndihmonte për hartimin e sesioneve të ardhshme trajnuese për të njëjtin grup studentësh dhe akademikësh, që planifikohen të zhvillohen në periudhën shtator – tetor 2020.


Më 20 maj, Prof. McCabe mbajti edhe një leksion të hapur në lidhje me Viktimologjinë, ku morën pjesë rreth 90 studentëve të Programit të Masterit në Drejtësi Penale, nga Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Tiranës.

The academic staff of the new Master Program in Criminology participated in a seminar organized by the OSCE Presence in Albania, in co-operation with the Faculty of Law of the University of Tirana. The seminar was led by Professor Kimberly McCabe, an international expert in criminology from the University of Lynchburg, Virginia, USA, and was attended by about 30 academics from the Faculty of Law and the Faculty of Social Sciences. Professor McCabe was invited to share her experience with the academic staff of this new Masters Program.

The activity was conceived in such a way as to develop the capacities and help to design the next training sessions for the same group of students and academics, which are planned to take place in the period September – October 2020.

On May 20, Professor McCabe also gave an open lecture on Victimology, which was attended by about 90 students of the Master Program in Criminal Law, from the Faculty of Law of the University of Tirana.