Sekretaria Mesimore

 • Kur dalin datat e provimeve?

 • Kur dhe ku bëhen regjistrimet për provime?

 • Sa kredite duhen për të kaluar në vitin pasardhës?

 • Sa kredite ka një lëndë?

 • Sa kredite ka cikli i studimit?

 • Ku mund të ankohem për vlerësimin e provimit në X lëndë?

 • Ku mund të marr informacion për notat?

 • Si mund të frekuentojë një lëndë të prapambetur?

 • Sa herë përmirësohet një lëndë?

 • Si përllogaritet mesatarja për të përfituar bursë?

 • Kush e përfiton bursën e ekselencës?

 • Sa provime mund të jap në sezon të rregullt si student i mbartur?

 • Sa provime mund të jap në sezonin e paradiplomës?

 • Kur hapen sezonet ekstra?

 • Çfarë procedure duhet ndjekur për të aplikuar për program të dytë studimi?

 • Çfarë procedure duhet ndjekur për të aplikuar për transferim studimesh?

 • Çfarë procedure duhet ndjekur për t’u çregjistruar nga Fakulteti?

 • Si mund të bëhet ndryshimi i gjeneralitetit?

 • Ku mund të marrim informacion kur nuk funksionon faqja e Fakultetit?

 • Ku dhe si aplikohet për të marrë vërtetim studenti dhe vërtetim notash?

 • Ku dhe si aplikohet për të marrë programe mësimor?

 • Sa është pagesa e shkollës dhe ku duhet ta paguaj?

 • Ku mund ti gjejmë faturat e arkëtimit për kryerjen e pagesave?

 • Ku bëhen pagesat për tarifat e shkollimit dhe marrje dokumentacioni(në postë, në bankë)?

 • Ku dorëzohet mandat arkëtimi i pagesës së tarifës së shkollimit?

 • Ku ndodhet zyra e X pedagog dhe si mund të komunikoj me të?

  • Vërtetim Studenti 1 ditë

  • Vërtetim Notash deri 7 ditë

  • Përgatitja e kartonit të diplomës deri 3 muaj

  • Tërheqje e dokumentacionit të dorëzuar në momentin e përfundimit të studimeve deri 11 ditë

  • Kthim i dokumentave në rast çregjistrimi deri 7 ditë

  • Lloje të tjera dokumentash deri 7 ditë pune

 

 

Përgjigjet e pyetjeve që i adresohen zyrës së sekretarisë mësimore si më poshtë vijon:

 • Në Programin Bachelor me kohë të plotë për të kaluar në vit të dytë studenti duhet të ketë fituar të paktën 20 kredite dhe për të kaluar në vit të tretë duhet të ketë fituar të paktën 60 kredite.

 • Në Programin e Integruar të Ciklit të Dytë me kohë të plotë për të kaluar në vit të dytë studenti duhet të ketë fituar të paktën 20 kredite, për të kaluar në vit të tretë duhet të ketë fituar të paktën 60 kredite nga dy vitet e mëparshme, për të kaluar në vit të katërt duhet të ketë fituar të paktën 120 kredite nga tre vitet e mëparshme dhe për të kaluar në vit të pestë duhet të ketë fituar të paktën 190 kredite nga katër vitet e mëparshme.

 • Në Programet Master Shkencor dhe Profesional me kohë të plotë për të kaluar në vit të dytë studenti duhet të ketë fituar të paktën 20 kredite.

 • Informacioni për notat merret në zyrën e informacionit. Në rastet kur studenti ka një problematikë me notën në X lëndë dhe zyra e informacionit nuk mundet ti jape përgjigje, studenti drejtohet për sqarime të mëtejshme në zyrën e sekretarisë mësimore ose tek pedagogu i lëndës.

Studenti që frekuenton më pak se 50% të seminareve të një lënde, shpallet përsëritës në atë lëndë. Në këtë rast ai duhet ta frekuentojë lëndën në vitin pasardhës duke bërë kërkesë në zyrën e sekretarisë mësimore për regjistrimin në një grup mësimor për frekuentimin e kësaj lënde.

 • Në çdo program dhe cikël studimi për rishikim note studenti provohet vetëm një herë.

 • Bursa llogaritet duke u bazuar në mesataren e ponderuar, e cila llogaritet: (notë x kredit):kredit.
 • Studentët e mbartur në sezonin e rregullt japin provim në lëndët, për të cilat janë shpallur datat e provimeve nga Dekani.

Për çdo sezon paradiplome afishohen datat zyrtare ku sqarohet edhe sa kredite duhet të shlyejë maksimumi një student.

 • Aplikimet për program të dytë studimi dhe transferim studimesh rregullohen me akte dhe udhëzime, të cilat shpallen në faqe zyrtare për çdo vit akademik.

 • Për të kryer procedurat e çregjistrimit nga Fakulteti duhet të bëni një deklaratë noteriale ku citohet se kërkoni të kryeni me dëshirën tuaj çregjistrimin nga Fakulteti i Drejtësisë, UT. Bashkëlidhur me të dhe një kërkesë tuajën e dorëzoni në protokoll. Pas këtyre procedurave dhe verifikimeve përkatëse Dekani shqyrton kërkesë tuaj për çregjistrim.

 • Kur ju ndryshoni gjeneralitetet tuaja në gjendjen civile gjatë periudhës kur jeni student i Fakultetit të Drejtësisë, UT duhet të dorëzoni në Degën Mësimore të Rektoratit, UT :

 • Çertifikatën e lëshuar nga gjendja civile, ku është shënuar ndryshimi i gjeneralitetit tuaj.

 • Vërtetim studenti lëshuar nga Fakulteti i Drejtësisë, UT.

 • Kopje e kartës së identitetit.

Pas dorëzimit të këtyre dokumentave nga Rektorati, UT përcillet në Fakultetin e Drejtësisë praktika shkresore në lidhje me kërkesën tuaj.

Për procedurat e aplikimit për tu pajisur me vërtetim studenti dhe vërtetim notash drejtohuni në zyrën e Informacionit.