Ambjentet e bibliotekës përfshijnë fondin e koleksioneve bibliotekare (Fondin e librave, periodikut, punimeve të disertacioneve ,punimeve të mikrotezave, kodeve).

Biblioteka ka në dispozicion të lexuesve 3 salla leximi me 111 vende studimi,  të cilat kanë hapësira të nevojshme studimi, janë të ndriçuara mirë dhe kanë sistem klimatizimi, gjithashtu në dispozicion të studentëve janë 20 kompiutera.

Sallat e leximit shfrytëzohen për studim të materialeve të tërhequra  në sportelet e bibliotekës sipas rregullave të brendshme të bibliotekës. Të gjitha njësitë unike të librave, punimet e doktoraturave dhe punimet e mikrotezave(MND) nuk dalin jashtë ambjenteve të bibliotekës, ato janë vetëm për përdorim në ambjentet e saj.