Publikimi I Broshurës Informuese

Publikimi i Broshures Informuese

Një broshurë informuese e Masterit Ekzekutiv në Kriminologji u botua nga një bashkëpunim i ngushtë midis Fakultetit Juridik dhe Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, me ndihmën e Fakultetit të Shkencave Sociale. Broshura përshkruan qëllimin, objektivat, përfituesit, kriteret e pranimit dhe ofron një pasqyrë të moduleve / kurseve të masterit. Për më tepër, broshura jep informacion mbi kompetencat profesionale dhe sektorët për mundësitë e punësimit. Kopjet e broshurës do t’u shpërndahen studentëve të fakulteteve dhe palëve të interesuara në këtë program master.

An informative brochure of the Executive Master in Criminology was published from a close co-operation between the Faculty of Law and the OSCE Presence in Albania, with the assistance of the Faculty of Social Sciences. The brochure describes the aim, objectives, beneficiaries, admission criteria and offers an overview of the master modules/courses. In addition, the brochure provides information on professional competences and sectors for employment opportunities. Copies of the brochure will be distributed to the faculties’ students and the interested parties in this master programme.