Historiku i programit

Historiku i Programit

Krijimi i një Programi Masteri në Kriminologji është një ide e nisur nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri në 2018. Projekti nisi në nëntor 2018, u financua nga Ambasada Britanike në Tiranë dhe aktualisht po zbatohet nën mbështetjen financiare të Misionit të SHBA në OSBE. Prezenca e OSBE-së në Shqipëri ka bashkëpunuar ngushtë me Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës dhe me ndihmën e Fakultetit të Shkencave Sociale në Universitetin e Tiranës kanë punuar për krijimin e këtij programi ndërdisiplinor. Projekti “Krijimi i një Programi Master në Kriminologji” është mirëpritur që në fillim nga Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Punëve të Brendshme. Programi u miratua nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë me Urdhrin Nr. 277, datë 04.09.2020, për “Hapjen e nivelit të tretë të programit të studimit “Master Ekzekutiv” në “Kriminologji”, në Universitetin e Tiranës”.

Masteri Ekzekutiv në Kriminologji është programi i parë i studimit i nivelit të tretë për Universitetin e Tiranës, i cili filloi në një ceremoni hapëse në dhjetor 2020. Ministri i Arsimit, Rinisë dhe Sportit, Kryetari i Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, Rektori i Universitetit të Tirana, Dekani i Fakultetit të Drejtësisë, Dekani i Fakultetit të Shkencave Sociale dhe stafi akademik morën pjesë në aktivitetin e fillimit, duke kremtuar nisjen e vitit të parë akademik të masterit.

Gjatë këtij rrugëtimi, projekti ka mbështetur dhe bashkëpunuar me institucionet përkatëse dhe me bashkëpunimin e ekspertëve kombëtarë dhe ndërkombëtarë në ndërtimin e programit të kurrikulës master, i cili ndahet në 7 lëndë të detyrueshme dhe 2 me zgjedhje, të ofruara në një program me kohë të plotë, në dy vite akademike (24 muaj, 4 semestra), me një ekuivalent prej 120 kreditesh. Gjuha e studimit është në shqip dhe anglisht.

 

OSBE-ja, ka mbështetur hartimin e këtij programi që prej fazave të fillimit, që me ndërtimin e kurrikulave sipas praktikave më të mira ndërkombëtare me qëllim ofrimin e një̈ niveli të lartë shkencor dhe profesional të stafit të masterit, ngritjen e kapaciteteve me mbështetje në literaturë të huaj akademike të dhuruar për bibliotekën e Fakultetit dhe aksese online në revista e librari të njohura në fushën e ligjit dhe të kriminologjisë, botimin e materialeve ndihmëse dhe artikujve të ndryshëm. Prezenca vazhdon të mbetet partnere e besueshme për ngritjen e kapaciteteve të stafit të programit përmes aktiviteteve të parashikuara, të tilla si trajnime, seminare, konferenca, vizita studimore, etj., dhe bashkëpunimin dhe shkëmbimet me universitetet e huaja të cilat do të angazhojnë dhe pajisin stafin me njohuri më të thelluara mbi kriminologjinë.

The establishment of a Master Program in Criminology is an idea launched by the OSCE Presence in Albania in 2018. The project started in November 2018, was funded by the British Embassy in Tirana, and is currently being implemented with the financial support of the US Mission to the OSCE. The OSCE Presence in Albania has closely co-operated with the Faculty of Law at the University of Tirana and with the assistance of the Faculty of Social Sciences at the University of Tirana have worked to establish this interdisciplinary program. The Ministry of Justice and the Ministry of Internal Affairs welcomed the project “Establishment of a Master Program in Criminology” from the beginning. The program was approved by the Ministry of Education, Sports and Youth with Order no. 277, dated 04.09.2020, for the “Opening of the third level of the study programme” Executive Master “in” Criminology “, at the University of Tirana”.

The Executive Master in Criminology is the first third-level study program for the University of Tirana, which began in a launching ceremony in December 2020. The Minister of Education, Youth and Sports, the Head of the OSCE Presence in Albania, the Rector of The University of Tirana, the Dean of the Faculty of Law, the Dean of the Faculty of Social Sciences and the academic staff participated in the inaugural event, celebrating the launch of the first academic year of the master.

During this journey, the project has supported and co-operated with relevant institutions and with the liaison of national and international experts in the construction of the master curriculum program, which is divided into 7 compulsory and 2 elective courses, offered in a full-time program, in two academic years (24 months, 4 semesters), with an equivalent of 120 credits. The language of study is Albanian and English.

The OSCE has supported the design of this programme since its inception, starting with the development of the curricula according to international best practices in order to provide a high scientific and professional level of master staff. Continuing with the raising of capacities by donating foreign academic literature to the Faculty library and providing online access to popular journals and libraries in the field of law and criminology, publishing supplementary materials and various articles. The Presence continues to be a reliable partner for capacity building of the program staff through planned activities, such as trainings, seminars, conferences, study visits, etc. and the co-operation and exchanges with foreign universities, which will engage and equip the staff with in-depth knowledge of criminology.