Prof. As. Erlir Puto

Prof. As. Erlir Puto


Prof. As. Dr. Erlir Puto – Biografi
Erlir Puto, lindur më 11.06.1980. Ka mbaruar studimet universitare në Universitetin Shtetëror të Milano – Bicocca në vitin 2004, si dhe është specializuar në “Shkollën e Specializimit për Profesionet Ligjore” pranë Universitetit të Milanos në vitet 2004 – 2006. Në këtë periudhë ka kryer praktika punë pranë Avokaturës së Shtetit të Milanos si dhe pranë Gjykatës Civile të Milanos, Seksioni i Falimentit.
Nga viti 2008 është pedagog i brendshëm pranë Fakultetit të Drejtësisë së Universitetit tëMilanos.

Në Korrik 2013 ka mbrojtur temën e Doktoraturës me titull “Aplikimi i legjislacionit të BE në sistemin e brendshëm ligjor shqiptar. Vlefshmëria e aktit administrative”. Në korrik 2016 ka marrë gradën Profesor i Asocuar në Fakultetin e Drejtësisë pranë Universitetittë Tiranës.

Aktualisht është Pedadog i lëndëve E Drejta Administrative 2 dhe Mbrojtja Gjyqësore në BE. Ai
është autor i disa teksteve mësimore si dhe i shumë botimeve shkencore, si dhe pjesëmarrës në
shumë konferenca shkencore kombëtare e ndërkombëtare.