Prof. As. Engjell Likmeta

Assoc Prof. Engjell Likmeta

engjell.likmeta@fdut.edu.al


Mr. Engjëll Likmeta, was born in Durrës, on 20 December 1977. His marital status is married. He is a full-time lecturer in the Faculty of Law since 2010, and holds the course “Professional ethics in criminal justice”. He holds the academic title “Associate Professor” and the scientific degree “Doctor” in criminal law, as well as the title “Docent”. He completed in the Faculty of Law the master degree in Criminal Sciences in 2009. He graduated at the Faculty of Law, University of Tirana in 2004, and was a member of the Scientific Council 2002-2004.

In the public sector, in the period 2006-2011, Mr. Engjëll Likmeta has held the following functions: Judicial Police Officer in the Directorate of Investigation of the Operative Department in the General Directorate of Customs. Judicial Police Officer as the representative of the General Directorate of Customs in a joint investigative unit for the investigation of economic crime and corruption at the Prosecutor’s Office in the District of Tirana. Legal Representative at the Legal Department of the General Directorate of Customs. Judicial Police Officer in the Office of the General Prosecutor. Deputy Chairman of the Public Procurement Commission, in the Council of Ministers of Albania. In the private sector has practiced as an Advocate and assistant attorney of the Attorney Association of Durres and Expert / observer at the Albanian Committee of Helsinki.

Engjëll Likmeta was/is part of the scientific teaching staff, part time, at the Academy of Security, Faculty of Security and Investigation and Faculty of Political and Judicial Sciences in the University “Aleksandër Moisiu”. He is the author of the following scientific monographs “Professional ethics in criminal justice” and “criminal protection of the right to property, a historical and legal overview”. He is the author of many scientific papers in national and international journals in the field of law as well as a participant in national and international scientific conferences. He is fluent in English and Italian.

JETESHKRIM I SHKURTER

Z. Engjëll Likmeta, lindi në Durrës, në 20 Dhjetor 1977. Statusi i tij i martuar. Ai është një ligjërues me kohë të plotë në Fakultetin e Drejtësisë që nga viti 2010, dhe mban kursin “Etika profesionale në drejtësinë penale”. Ai mban titullin akademik “Profesor i Asociuar” dhe gradën shkencore “Doktor” në të drejtën penale, si dhe titullin “Docent”. Ai përfundoi në Fakultetin e Drejtësisë masterin në Shkencat Kriminale në vitin 2009. Ai u diplomua në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës në 2004, dhe ishte anëtar i Këshillit Shkencor 2002-2004.

Në sektorin publik, në periudhën 2006-2011, z. Engjëll Likmeta ka mbajtur funksionet e Oficerit te Policisë Gjyqësore në Drejtorinë e Hetimit të Departamentit Operative në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave. Oficeri i Policisë Gjyqësore si përfaqësues i Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave në një njësi të përbashkët hetimore për hetimin e krimit ekonomik dhe korrupsionit pranë Prokurorisë në Rrethin e Tiranës. Përfaqësues Ligjor në Departamentin Ligjor të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave. Zyrtari i Policisë Gjyqësore në Zyrën e Prokurorit të Përgjithshëm. Nënkryetari i Komisionit të Prokurimit Publik, në Këshillin e Ministrave të Shqipërisë.

Në sektorin privat ai ka praktikuar punen si Avokat dhe ndihmës Avokat ne Dhomen e Avokatëve të Durrësit, si dhe Ekspert / vëzhgues në Komitetin Shqiptar të Helsinkit. Engjëll Likmeta ishte / është pjesë e stafit mësimor shkencor, me kohë të pjesshme, në Akademine e Sigurisë, Fakulteti i Sigurisë dhe Hetimit dhe ne Fakultetin e Shkencave Politike dhe Juridike në Universitetin “Aleksandër Moisiu”. Ai është autor i monografive të mëposhtme shkencore “Etika profesionale në drejtësinë penale” dhe “mbrojtja penale e së drejtës së pronës, një pasqyrë historike dhe ligjore”. Ai është autor i shumë punimeve shkencore në revista kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e ligjit si dhe pjesëmarrës në konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare. Ai flet rrjedhshëm anglisht dhe italisht.