1.Katalogë manualë


Skedarë alfabetikë (sipas autorit ose titullit) për:

  • a.Librat
  • b.Disertacionet
  • c.Titujt e periodikut

Skedarë sistematikë (sipas fushave të Klasifikimit Dhjetor Universal) për:

  • a.Librat
  • b.Disertacionet
  • c.Titujt e periodikut

2.Lista bibliografike manuale:

  • a.Të librave të rinj
  • b.Disertacioneve
  • c.Të punimeve master (MND)
  • d.Të përmbajtjeve të revistave

3.Lista bibliografike online


4.Katalogë online në bazën e të dhënave COBISS.