Master Shkencor në të Drejtë Publike

PLANI MËSIMOR 
I programit të ciklit të dytë të studimit: Master i Shkencave në të Drejtë Publike
                      Kohëzgjatja/ sistemi i studimit:   4  semestra/2 vite akademike/ me kohë të plotë
Nr
Sem I/15 javë
Leksione Leksione
A 8 90 60 30 110 2 1 2 1
2
E drejte kushtetuese e avancuar & Drejtesia kushtetuese

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Aurela Anastasi
 • Dr. Erind Mërkuri
B 9 105 75 30 120 3 1 2 1
3
E drejte administrative e avancuar & Kontrolli mbi administraten

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Erlir Puto
 • Dr. Vera Shtjefni
B 9 105 75 30 120 3 1 2 1
4 Marredheniet nderkombetare & Politika e Jashtme dhe diplomacia A-B 9 105 75 30 120 2 1 3 1
5
Sistemet politike & E drejta parlamentare

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Enkeleda Olldashi
 • Prof. Asoc. Dr. Erlir Puto
 • Dr. Entela Nikaj
A-B 8 90 60 30 110 2 1 2 1
6
Shteti i se drejtes & Qeverisja Vendore

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Evis Alimehmeti
A-B 9 105 75 30 120 2 1 3 1
7
E drejta institucionale e BE

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Iva Zajmi
 • Dr. Fjoralba Caka
 • Prof. Dr. Eralda Methasani
 • Dr. Klesta Hysi>/li>
A-B 8 90 60 30 110 2 1 2 1
Gjithsej    Viti   I 60 690 480 210 810        
1 B 5 60 45 15 65 3 1    
2
Zgjidhja e mosmarreveshjeve nderkombetare

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Luljeta Ikonomi
B 5 60 45 15 65 3 1    
3 Lëndë me zgjedhje 1* D 5 60 45 15 65 3 1    
4 Lëndë me zgjedhje 2* D 5 60 45 15 65 3 1    
6 Praktika mësimore E 10 200     50     200 ore prakt
7 Diploma F 30 50     700     50 orë konsul
Gjithsej Viti II   60 490 180 400*
total Viti I+II

Master Shkencor në të Drejtë Publike (Lëndët me zgjedhje)

* Grupi i lëndëve me zgjedhje (studenti zgjedh 2 lëndë nga ky grup)
1
Historia e se drejtes kushtetuese

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Amantia Levanaj
2
E drejta administrative e posacme

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Erlir Puto
3
Kontrata Administrative

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Erlir Puto
4
E drejte publike e krahasuar

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Evis Alimehmeti
5
Politika e tregut te perbashket

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Iva Zajmi
 • Dr. Fjoralba Caka
6
Mjetet ligjore ankimore ne sistemin e BE

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Iva Zajmi
 • Dr. Fjoralba Caka
7
E drejta humanitare dhe lufta

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Fjorda Shqiarri
8
Politikat monetare te BE-se

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Ejona Bardhi
9
Administrata publike dhe te drejtat e njeriut

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Erlir Puto
10
Institucionet dhe organizatat nderkombetare 

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Fjorda Shqiarri
11
Marredheniet e punes ne adminstraten publike

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Eralda Methasani
 • Dr. Klesta Hysi
12 E drejta nderkombetare e mjedisit
13
Institucionet dhe pervoja juridike ne mesjete

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Kristinka Jançe
 • Dr. Amantia Levanaj
14
Avokatia dhe noteria

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Erida Pejo
15
E drejta e migracionit dhe refugjatit e avancuar

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Luljeta Ikonomi
 • Artili Mandro
16
Etika dhe ligji

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Evis Alimehmeti