Master Shkencor në të Drejtë Penale

Master Shkencor në të Drejtë Penale

PLANI MËSIMOR
i programit të ciklit të dytë të studimit: Master i Shkencave në Shkencat Penale
për vitin akademik 2017-2018
           Kohëzgjatja/ sistemi i studimit:   4 semestra (2 vite akademike)/ me kohë të plotë
Nr Lëndët Ngarkesa e lëndëve / veprimtarive formuese Ngarkesa mësimore sipas semestrave kur zhvillohet lënda
Sem I/15 javë SemII/15 javë SemIII/15 javë
A-F ECTS Orë  audit Leksione Seminar Orë jashtë audit Leksione Seminar Leksione Seminar Leksione Seminar seminar/ konsultim per tezen
1
E Drejtë Penale e Avancuar I

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Skënder Kaçupi
 • Prof. Asoc. Dr. Dorina Hoxha
A 9 96 68 28 129 5 2          
2
Sisteme të krahasuara të drejtësisë penale

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Altin Shegani
 • Dr. Kreshnik Myftrai
C 4 42 30 12 58 2 1          
3
E Drejtë Penale Euruoiane

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Besnik Cerekja
 • Dr. Alban Koci
 • Lulzim Bajramemaj
C 4 42 30 12 58 2 1          
4
E Drejtë Penale Ushtarake

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Sokol Mengjesi
B 7 68 45 23 107 3 2          
5
Metodat e kërkimit shkencor

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Rezarta Demneri
A 6 60 45 15 90 3 1          
6
E Drejtë Penale e Avancuar II

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Altin Shegani
 • Dr. Kreshnik Myftrai
A 9 96 68 28 129     5 2      
7
Juridiksionet Penale Ndërkombëtare & të Drejtat e Njeriut në procesin penal

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Skënder Kaçupi
 • Prof. Asoc. Dr. Jola Bode
B 8 83 60 23 117     4 2      
8
Politika Penale Europiane & Drejtësia Restauruese

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Skerdian Kurti
C 7 68 45 23 107     3 2      
9
Kriminalistikë

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Engjëll Likemta
B 6 60 45 15 90     3 1      
10
Procedurë Penale e Avancuar

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Artan Hoxha
 • Prof. Asoc. Dr. Lirime Cukaj
B 9 96 68 28 129         5 2  
11
Ekzekutimi i vendimeve penale

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Klodjan Skenderaj
 • Koli Bele
B 6 60 45 15 90         3 1  
12
Drejtësia Penale për të Miturit

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Jola Bode
 • Dr. Ela Kerka
B 7 68 45 23 107         3 2  
13 Lëndë me zgjedhje 1* D 4 42 30 12 58         2 1  
14 Lëndë me zgjedhje 2* D 4 42 30 12 58         2 1  
15 Diploma F 30 30     720             30
Gjithsej      120 953 654 269 2047              

Master Shkencor në të Drejtë Penale

PLANI MËSIMOR
i programit të ciklit të dytë të studimit: Master i Shkencave në Shkencat Penale
për vitin akademik 2017-2018
           Kohëzgjatja/ sistemi i studimit:   4 semestra (2 vite akademike)/ me kohë të plotë
Nr Lëndët Ngarkesa e lëndëve / veprimtarive formuese Ngarkesa mësimore sipas semestrave kur zhvillohet lënda
Sem I/15 javë SemII/15 javë SemIII/15 javë
A-F ECTS Orë  audit Leksione Seminar Orë jashtë audit Leksione Seminar Leksione Seminar Leksione Seminar seminar/ konsultim per tezen
1
E Drejtë Penale e Avancuar I

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Skënder Kaçupi
 • Prof. Asoc. Dr. Dorina Hoxha
A 9 96 68 28 129 5 2          
2
Sisteme të krahasuara të drejtësisë penale

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Altin Shegani
 • Dr. Kreshnik Myftrai
C 4 42 30 12 58 2 1          
3
E Drejtë Penale Euruoiane

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Besnik Cerekja
 • Dr. Alban Koci
 • Lulzim Bajramemaj
C 4 42 30 12 58 2 1          
4
E Drejtë Penale Ushtarake

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Sokol Mengjesi
B 7 68 45 23 107 3 2          
5
Metodat e kërkimit shkencor

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Rezarta Demneri
A 6 60 45 15 90 3 1          
6
E Drejtë Penale e Avancuar II

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Altin Shegani
 • Dr. Kreshnik Myftrai
A 9 96 68 28 129     5 2      
7
Juridiksionet Penale Ndërkombëtare & të Drejtat e Njeriut në procesin penal

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Skënder Kaçupi
 • Prof. Asoc. Dr. Jola Bode
B 8 83 60 23 117     4 2      
8
Politika Penale Europiane & Drejtësia Restauruese

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Skerdian Kurti
C 7 68 45 23 107     3 2      
9
Kriminalistikë

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Engjëll Likemta
B 6 60 45 15 90     3 1      
10
Procedurë Penale e Avancuar

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Artan Hoxha
 • Prof. Asoc. Dr. Lirime Cukaj
B 9 96 68 28 129         5 2  
11
Ekzekutimi i vendimeve penale

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Klodjan Skenderaj
 • Koli Bele
B 6 60 45 15 90         3 1  
12
Drejtësia Penale për të Miturit

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Jola Bode
 • Dr. Ela Kerka
B 7 68 45 23 107         3 2  
13 Lëndë me zgjedhje 1* D 4 42 30 12 58         2 1  
14 Lëndë me zgjedhje 2* D 4 42 30 12 58         2 1  
15 Diploma F 30 30     720             30
Gjithsej      120 953 654 269 2047              

Master Shkencor në të Drejtë Penale (Lëndë me zgjedhje)

* Grupi 1 i lëndëve me zgjedhje (studenti zgjedh 2 lëndë nga ky grup) :
1
E Drejtë Penale Informatike

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Iv Rokaj
 • 2
 • 3
2 Gjuhë Shqipe
3
Psikologji Juridike e Avancuar

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Alban Koçi
4 Shkencat Forense
5
Klinika e Ligjit *(studentët që vijnë nga sistemi Bachelor si pjesëtarë të lëndës me zgjedhje "Klinika e Ligjit", do ta vazhdojnë atë edhe në programin Master Shkencor)

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Alban Koçi
6
Ekonomia dhe Kriminaliteti

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Skerdian Kurti
7
Drejtësi Penale e Aplikuar

Pedagogët e Lëndës

 • Prof.Asoc Besnik Cerekja
8
Etika profesionale në drejtësinë penale

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Engjëll Likemta
9
Institucionet e së Drejtës Penale dhe Jurisprudenca Kushtetuese

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Krshnik Myftari