Master Shkencor ne te Drejte Civile

PLANI MËSIMOR
i programit të ciklit të dytë të studimit: Master Shkencor në të Drejtë Civile
Kohëzgjatja/ sistemi i studimit: 4 semestra (2 vite akademike)/ me kohë të plotë
Nr
1 Zhvillime moderne te se drejtes civile Ngarkese e lendeve / veprimtarive formuese Semestri I Semestri IV
Leksione Leksione Leksione Leksione
A 8 84 60 24 116 1 1            
2
E drejta e sigurimeve 

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Zhaklina Peto
 • Dr. Juliana Bylykbashi
B 8 84 60 24 116 1 1            
3
E drejte e avancuar e shoqerive tregtare

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Argita Malltezi
 • Dr. Jonida Rystemaj
 • Dr. Armela Kromiçi
A 8 84 60 24 116 1 1            
4
E drejte private europiane

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Eriona Katro
 • Prof. Asoc. Dr. Endire Bushati
C 8 84 60 24 116 1 1            
5
Zgjidhje alternative e mosmarreveshjeve

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Flutura Kola
 • Dr. Silvana Çinari
B 8 84 60 24 116     2 2        
6
E drejte biznesi

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Argita Malltezi
 • Dr. Jonida Rystemaj
 • Dr. Armela Kromiçi
A 8 84 60 24 116     2 2        
7
E drejte kontraktore e avancuar

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Kestrin Katro
 • Prof. Asoc. Dr. Anjeza Liçenji
 • Prof. Asoc. Dr. Ersida Teliti
A 8 84 60 24 116     2 2        
8 1 Lende me zgjedhje* D 4 42 30 12 58     2 2        
  Totali    60 630 450 180 870                
  Viti II                            
9
E drejte familjare e avancuar

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Xhensila Kadi
 • Dr. Eniana Qarri
B 7 75 60 15 100         3 3    
10
E drejte nderkombetare e punes

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Eneida Sema
C 6 60 45 15 90         3 3    
11
E drejte nderkombetare private europiane

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Ervis Çela
 • Dr. Laura Vorpsi
C 6 60 45 15 90         3 3    
12
E drejte e krahasuar europiane e punes

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Ilir Rusi
C 7 75 60 15 100         3 3    
13 1 Lende me zgjedhje ** D 4 42 30 12 58         3 3    
14 Teze diplome F 30 30     720             4  
  Totali    60 342 240 72 1158                
                             
Gjithsej    120 972 690 252 2028              

Master Shkencor ne te Drejte Civile(Lendet me zgjedhje)

  * Grupi 1 i lëndëve me zgjedhje (studenti zgjedh 1 lëndë nga ky grup) :
1
Zhvill.bashkek. te marredh.pasurore ne familje

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Xhensila Kadi
2
Demi kontraktor & jashtekontraktor 

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Anjeza Liçenji
3
Qeverisja e korporatave dhe titujt financiare

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Armela Kromiçi
 • Prof. Dr. Argita Malltezi
4
E drejta tregtare nderkombetare

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Jonida Rystemaj
 • Prof. Dr. Argita Malltezi
5 Finance dhe kontabilitet per juristet
6
E drejta e krahasuar civile

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Ardian Nuni
 • Prof. Dr. Nada Dollani
7
E drejta sindikale europiane

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Eneida Sema
8
Kontratat konsumatore

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Ersida Teliti
9
Politikat migratore te punesimit

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Ilir Rusi
10
E drejta e informimit dhe e komunikimit ne internet

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Endire Bushati
11
E drejta e medias autovizive

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Endire Bushati
12
E drejta e pronesise industriale

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Ervis Çela
  **Grupi 2 i lëndëve me zgjedhje (studenti zgjedh 1 lëndë nga ky grup) :
1
E drejta e profesioneve te lira

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Anjeza Liçenji
2
Planifikimi i teritorit

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Ilda Melo
3
Sistemi i perkujdesjes sociale per te mitur

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Ilda Melo
4
Klinika e ligjit

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Flutura Kola
 • Dr. Petrina Broka
5
E drejta evropiane e konsumatorit

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Ilir Rusi
6
E drejta e konkurences

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Argita Malltezi
 • Prof. Dr. Eriona Katro
7
E drejte familjare europiane 

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Eniana Qarri
8
E drejte europiane e sigurimit social

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Zhaklina Peto
9
Arbitrazhi nderkombetar

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Flutura Kol
 • Dr. Silvana Çinari
10
Pronesi Intelektuale

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Zhaklina Peto
 • Dr. Ilda Muçmata