Master Profesional në të Drejtë Publike

PLANI MËSIMOR
i programit të ciklit të dytë të studimit: Master Profesional në të Drejtë Publike
Kohëzgjatja/ sistemi i studimit: 2 semestra (1 vit akademik)
NR Lëndët Ngarkesa e lëndëve / veprimtarive formuese Ngarkesa mësimore sipas semestrave
kur zhvillohet lënda
Semestri I/15 javë SemII/15 javë SemIII/
A-F ECTS Orë  audit Leksione Seminar Orë jashtë audit Leksione Seminar Leksione Seminar Leksion Seminar  
1
Drejtësia Kushtetuese dhe Institucionet Politike

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Aurela Anastasi
 • Dr. Erind Mërkuri
B 6 60 45 15 90 3 1          
2
Shteti i së Drejtës 

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Evis Alimehmeti
A 6 60 45 15 90 3 1          
3
Sistemi normativ në Rep. e Shqipërisë

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Aurela Anastasi
 • Dr. Erind Mërkuri
C 6 60 45 15 90 3 1          
4
Institucionet dhe Organizatat Nderkombetare

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Fjorda Shqiarri
C 6 60 45 15 90 3 1          
5 Lëndë me zgjedhje 1* D 6 60 45 15 90 3 1          
6
Mbrojtja e të drejtave të njeriut

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Oriona Muçollari
 • Dr. Nadia Rusi
B 6 60 45 15 90     3 1      
7
Kontrolli administrativ

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Erlir Puto
B 6 60 45 15 90     3 1      
8
E drejte e avancuar e BE

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Fjoralba Caka
C 6 60 45 15 90     3 1      
9
Shkrimi akademik

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Mirela Bogdani
A 6 60 45 15 90     3 1      
10 Lëndë me zgjedhje 1** D 6 60 45 15 90     3 1      
11
Metodat e Kerkimit Shkencor

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Kristinka Jançe
 • Dr. Nadia Rusi
A 6 60 45 15 90         3 1  
12
Kontratat administrative

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Erlir Puto
B 6 60 45 15 90         3 1  
13
Zgjidhja e mosmarreveshjeve nderkombetare

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Luljeta Ikonomi
 • Artili Mandro
B 6 60 45 15 90         3 1  
14
Avokatia dhe Noteria

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Erida Pejo
B 6 60 45 15 90         3 1  
15 Lende me zgjedhje*** D 6 60 45 15 90         3 1  
16 Praktikë profesionale E 10   250 0             250  
17 Diploma  (Provim) F 20 30/st   470               30/st
Gjithsej   120 930 1150 1820  15  5  15  5  15  5 250 30

Master Profesional në të Drejtë Civile (Lëndet me zgjedhje)

* Grupi 1 i lëndëve me zgjedhje (studenti zgjedh 1 lëndë nga ky grup) :
1
Planifikim territori

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Ilda Melo
2
Kontratat e konsumatorit 

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Ersida Teliti
3
Politikat migratore te punesimit

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Ilir Rusi
4 Finance dhe kontabilitet per juristet
5
E drejta e krahasuar civile 

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Ardian Nuni
 • Prof. Dr. Nada Dollani
6 Prokurimet Publike
7
E  drejte sindikale evropiane

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Eneida Sema
8
Zhvill.bashkekohor I marredh.pasurore ne familje

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Xhensila Kadi
9
Klinika e Ligjit

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Flutura Kola
 • Dr. Petrina Broka
10
E drejta e medias autovizive

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Endire Bushati
**Grupi 2 i lëndëve me zgjedhje (studenti zgjedh 1 lëndë nga ky grup) :
1
Dëmi  kontraktor dhe jashtekontraktor

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Anjeza Liçenji
2
Qeverisja e korporatave dhe titujt financiare

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Armela Kromiçi
 • Prof. Dr. Argita Malltezi
3
E drejta tregtare nderkombetare 

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Jonida Rystemaj
 • Prof. Dr. Argita Malltezi
4
E drejta evropiane e konsumatorit

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Ilir Rusi
5
E drejta e profesioneve te lira

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Anjeza Liçenji
6
E drejte familjare europiane

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Eniana Qarri
7
E drejte europiane e sigurimit social

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Zhalina Peto
8
E drejta e informimit dhe e komunikimit ne internet

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Endire Bushati
9
E drejta e pronesise industriale

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Ervis Çela
10
Klinika e Ligjit

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Flutura Kola
 • Dr. Petrina Broka