Master Profesional në të Drejtë Publike

Master Profesional në të Drejtë Publike

PLANI MËSIMOR
i programit të ciklit të dytë të studimit: Master Profesional në të Drejtë Publike per vitin akademik 2020-2021
Kohëzgjatja/ sistemi i studimit: 2 semestra (1 vit akademik)
NR Lëndët Ngarkesa e lëndëve / veprimtarive formuese Ngarkesa mësimore sipas semestrave
kur zhvillohet lënda
Semestri I/15 javë SemII/15 javë SemIII/
A-F ECTS Orë  audit Leksione Seminar Orë jashtë audit Leksione Seminar Leksione Seminar Leksion Seminar    
1
Drejtësia Kushtetuese dhe Institucionet Politike

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Aurela Anastasi
 • Dr. Erind Mërkuri
B 6 60 45 15 90 3 1            
2
Shteti i së Drejtës 

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Evis Alimehmeti
A 6 60 45 15 90 3 1            
3
Sistemi normativ në Rep. e Shqipërisë

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Aurela Anastasi
 • Dr. Erind Mërkuri
C 6 60 45 15 90 3 1            
4
Institucionet dhe Organizatat Nderkombetare

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Fjorda Shqiarri
C 6 60 45 15 90 3 1            
5 Lëndë me zgjedhje 1* D 6 60 45 15 90 3 1            
6
Mbrojtja e të drejtave të njeriut

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Oriona Muçollari
 • Dr. Nadia Rusi
B 6 60 45 15 90     3 1        
7
Kontrolli administrativ

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Erlir Puto
B 6 60 45 15 90     3 1        
8
E drejte e avancuar e BE

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Fjoralba Caka
C 6 60 45 15 90     3 1        
9
Shkrimi akademik

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Mirela Bogdani
A 6 60 45 15 90     3 1        
10 Lëndë me zgjedhje 1** D 6 60 45 15 90     3 1        
11
Metodat e Kerkimit Shkencor

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Kristinka Jançe
 • Dr. Nadia Rusi
A 6 60 45 15 90         3 1    
12
Kontratat administrative

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Erlir Puto
B 6 60 45 15 90         3 1    
13
Zgjidhja e mosmarreveshjeve nderkombetare

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Luljeta Ikonomi
 • Artili Mandro
B 6 60 45 15 90         3 1    
14
Avokatia dhe Noteria

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Erida Pejo
B 6 60 45 15 90         3 1    
15 Lende me zgjedhje*** D 6 60 45 15 90         3 1    
16 Praktikë profesionale E 10   250 0             250  
17 Diploma  (Provim) F 20 30/st   470               30/st
Gjithsej   120 930 1150 1820  15  5  15  5  15  5 250 30

Master Profesional në të Drejtë Publike

PLANI MËSIMOR
i programit të ciklit të dytë të studimit: Master Profesional në të Drejtë Publike per vitin akademik 2020-2021
Kohëzgjatja/ sistemi i studimit: 2 semestra (1 vit akademik)
NR Lëndët Ngarkesa e lëndëve / veprimtarive formuese Ngarkesa mësimore sipas semestrave
kur zhvillohet lënda
Semestri I/15 javë SemII/15 javë SemIII/
A-F ECTS Orë  audit Leksione Seminar Orë jashtë audit Leksione Seminar Leksione Seminar Leksion Seminar    
1
Drejtësia Kushtetuese dhe Institucionet Politike

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Aurela Anastasi
 • Dr. Erind Mërkuri
B 6 60 45 15 90 3 1            
2
Shteti i së Drejtës 

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Evis Alimehmeti
A 6 60 45 15 90 3 1            
3
Sistemi normativ në Rep. e Shqipërisë

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Aurela Anastasi
 • Dr. Erind Mërkuri
C 6 60 45 15 90 3 1            
4
Institucionet dhe Organizatat Nderkombetare

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Fjorda Shqiarri
C 6 60 45 15 90 3 1            
5 Lëndë me zgjedhje 1* D 6 60 45 15 90 3 1            
6
Mbrojtja e të drejtave të njeriut

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Oriona Muçollari
 • Dr. Nadia Rusi
B 6 60 45 15 90     3 1        
7
Kontrolli administrativ

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Erlir Puto
B 6 60 45 15 90     3 1        
8
E drejte e avancuar e BE

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Fjoralba Caka
C 6 60 45 15 90     3 1        
9
Shkrimi akademik

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Mirela Bogdani
A 6 60 45 15 90     3 1        
10 Lëndë me zgjedhje 1** D 6 60 45 15 90     3 1        
11
Metodat e Kerkimit Shkencor

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Kristinka Jançe
 • Dr. Nadia Rusi
A 6 60 45 15 90         3 1    
12
Kontratat administrative

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Erlir Puto
B 6 60 45 15 90         3 1    
13
Zgjidhja e mosmarreveshjeve nderkombetare

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Luljeta Ikonomi
 • Artili Mandro
B 6 60 45 15 90         3 1    
14
Avokatia dhe Noteria

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Erida Pejo
B 6 60 45 15 90         3 1    
15 Lende me zgjedhje*** D 6 60 45 15 90         3 1    
16 Praktikë profesionale E 10   250 0             250  
17 Diploma  (Provim) F 20 30/st   470               30/st
Gjithsej   120 930 1150 1820  15  5  15  5  15  5 250 30

Master Profesional në të Drejtë Civile (Lëndet me zgjedhje)

  * Grupi 1 i lëndëve me zgjedhje (studenti zgjedh 1 lëndë nga ky grup) :
1
Sistemet juridike

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Evis Alimehmeti
2
E drejta parlamentare

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Enkeleda Olldashi
 • Prof. Asoc. Dr. Erlir Puto
 • Dr. Entela Nikaj
3
Historia e së Drejtës Kushtetuese

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Amantia Levanaj
4 E drejta nderkombetare e Mjedisit
5
E drejta e migracionit dhe refugjatit e avancuar

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Luljeta Ikonomi
6
Klinika e Ligjit 1

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Oriona Muçollari
  **Grupi i lëndëve me zgjedhje (studenti zgjedh 1 lëndë nga ky grup) :
1
Sistemet politike

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Evis Alimehmeti
2
Administrimi vendor i territorit

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Oriona Muçollari
3
Pasurite e paluajtshme dhe sistemi I rregjistrimit te tyre ne RSH

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Enkeleda Olldashi
4
Shkeljet administrative

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Erlir Puto
5
Marredheniet e punes në administratën publike

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Eralda Methasani
 • Dr. Klesta Hysi
6
Administrata Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Erlir Puto
  *** Grupi 3 i lëndëve me zgjedhje (studenti zgjedh 1 lëndë nga ky grup) :
1
Etika dhe Ligji

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Evis Alimehmeti
2
Grupet e interesit

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Enkeleda Olldashi
3
Istitucionet dhe Pervoja juridike ne mesjete

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Kristinka Jançe
 • Dr. Amantia Levanaj
4
E drejte administrative e posacme

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Erlir Puto
5
Klinika e ligjit 2

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Oriona Muçollari