Master Profesional në të Drejtë Penale

PLANI MËSIMOR
i programit të ciklit të dytë të studimit: Master Profesional në E Drejtë Penale
Kohëzgjatja/ sistemi i studimit: 4 semestra (2 vite akademike)/ me kohë të plotë
Nr
Sem I/15 javë
Leksione Leksione Leksione Praktikë
A 6 60 45 15 90 3 1            
2
E drejtë penale e avancuar II

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Altin Shegani
 • Dr. Kreshnik Myftrai
A 6 60 45 15 90 3 1            
3
E drejta penale europiane

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Besnik Cerekja
 • Dr. Alban Koci
 • Lulzim Bajramemaj
C 6 60 45 15 90 3 1            
4
Politika penale europiane 

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Skerdian Kurti
C 6 60 45 15 90 3 1            
5
Etika Profesionale në Drejtësinë Penale

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Engjëll Likmeta
B 6 60 45 15 90 3 1            
6
Procedurë penale e avancuar

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Artan Hoxha
 • Prof. Asoc. Dr. Lirime Cukaj
B 6 60 45 15 90     3 1        
7
Drejtësia penale për të miturit

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Jola Bode
 • Dr. Ela Kerka
B 6 60 45 15 90     3 1        
8
Kriminalistika

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Engjëll Likmeta
B 6 60 45 15 90     3 1        
9
E drejtë penale ushtarake

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Sokol Mengjesi
B 6 60 45 15 90     3 1        
10
Mbrojtja juridike penale e mjedisit

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Skënder Kaçupi
 • Prof. Asoc. Dr. Engjëll Likmeta
C 6 60 45 15 90     3 1        
11
Klinika e ligjit

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Alban Koci
B 6 60 45 15 90         3 1    
12
Ekonomia dhe kriminaliteti

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Skerdian Kurti
C 6 60 45 15 90         3 1    
13
Ekzekutimi i vendimeve penale

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Klodjan Skenderaj
 • Koli Bele
B 6 60 45 15 90         3 1    
14 Lëndë me zgjedhje 1* D 6 60 45 15 90         3 1    
15 Lëndë me zgjedhje 2* D 6 60 45 15 90         3 1    
16 Praktikë mësimore E 15 375 375 (prakt) 0             375  
17 Diploma F 15 30   345               30 ore kons
Gjithsej    120 1305 675 525 1695                

Master Profesional në të Drejtë Penale (Lëndet me zgjedhje)

* Grupi i lëndëve me zgjedhje (studenti zgjedh 2 lëndë nga ky grup) :
1
E drejta penale informatike

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Iv Rokaj
2
Të drejtat e njeriut dhe procesi penal

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Skënder Kaçupi
3
Psikologji juridike e avancuar

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Alban Koçi
4
Juridiksionet penale ndërkombëtare

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Jola Xhafo
5
Viktimologji

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Skerdian Kurti
6 Shkencat forense
7
Institutet e së Drejtës Penale dhe Jurisprudenca Kushtetuese

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Kreshnik Myftari