Master Profesional në të Drejtë Penale

Master Profesional në të Drejtë Penale

PLANI MËSIMOR
i programit të ciklit të dytë të studimit: Master Profesional në E Drejtë Penale
për vitin akademik 2020-2021
Kohëzgjatja/ sistemi i studimit: 4 semestra (2 vite akademike)/ me kohë të plotë
Nr. Lëndët Ngarkesa e lëndëve / veprimtarive formuese Ngarkesa mësimore sipas semestrave kur zhvillohet lënda
Sem I/15 javë SemII/15 javë SemIII/15 javë SemIV/15 javë
A-F ECTS Orë  audit Leksione Seminar Orë jashtë audit Leksione Seminar Leksione Seminar Leksione Seminar Praktikë "seminar/ konsultim per tezen"
1
E drejtë penale e avancuar I

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Skënder Kaçupi
 • Prof. Asoc. Dr. Dorina Hoxha
A 6 60 45 15 90 3 1
2
E drejtë penale e avancuar II

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Altin Shegani
 • Dr. Kreshnik Myftrai
A 6 60 45 15 90 3 1
3
E drejta penale europiane

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Besnik Cerekja
 • Dr. Alban Koci
 • Lulzim Bajramemaj
C 6 60 45 15 90 3 1
4
Politika penale europiane 

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Skerdian Kurti
C 6 60 45 15 90 3 1
5
Etika Profesionale në Drejtësinë Penale

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Engjëll Likemta
B 6 60 45 15 90 3 1
6
Procedurë penale e avancuar

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Artan Hoxha
 • Prof. Asoc. Dr. Lirime Cukaj
B 6 60 45 15 90 3 1
7
Drejtësia penale për të miturit

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Jola Bode
 • Dr. Ela Kerka
B 6 60 45 15 90 3 1
8
Kriminalistika

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Engjëll Likmeta
B 6 60 45 15 90 3 1
9
E drejtë penale ushtarake

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Sokol Mengjesi
B 6 60 45 15 90 3 1
10
Mbrojtja juridike penale e mjedisit

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Skënder Kaçupi
 • Prof. Asoc. Dr. Engjëll Likemta
C 6 60 45 15 90 3 1
11
Klinika e ligjit

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Alban Koci
B 6 60 45 15 90 3 1
12
Ekonomia dhe kriminaliteti

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Skerdian Kurti
C 6 60 45 15 90 3 1
13
Ekzekutimi i vendimeve penale

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Klodjan Skenderaj
 • Koli Bele
B 6 60 45 15 90 3 1
14 Lëndë me zgjedhje 1* D 6 60 45 15 90 3 1
15 Lëndë me zgjedhje 2* D 6 60 45 15 90 3 1
16 Praktikë mësimore E 15 375 375 (prakt) 0 375
17 Diploma F 15 30 345 30 ore kons
Gjithsej 120 1305 675 525 1695

Master Profesional në të Drejtë Penale

PLANI MËSIMOR
i programit të ciklit të dytë të studimit: Master Profesional në E Drejtë Penale
për vitin akademik 2020-2021
Kohëzgjatja/ sistemi i studimit: 4 semestra (2 vite akademike)/ me kohë të plotë
Nr. Lëndët Ngarkesa e lëndëve / veprimtarive formuese Ngarkesa mësimore sipas semestrave kur zhvillohet lënda
Sem I/15 javë SemII/15 javë SemIII/15 javë SemIV/15 javë
A-F ECTS Orë  audit Leksione Seminar Orë jashtë audit Leksione Seminar Leksione Seminar Leksione Seminar Praktikë "seminar/ konsultim per tezen"
1
E drejtë penale e avancuar I

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Skënder Kaçupi
 • Prof. Asoc. Dr. Dorina Hoxha
A 6 60 45 15 90 3 1
2
E drejtë penale e avancuar II

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Altin Shegani
 • Dr. Kreshnik Myftrai
A 6 60 45 15 90 3 1
3
E drejta penale europiane

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Besnik Cerekja
 • Dr. Alban Koci
 • Lulzim Bajramemaj
C 6 60 45 15 90 3 1
4
Politika penale europiane 

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Skerdian Kurti
C 6 60 45 15 90 3 1
5
Etika Profesionale në Drejtësinë Penale

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Engjëll Likemta
B 6 60 45 15 90 3 1
6
Procedurë penale e avancuar

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Artan Hoxha
 • Prof. Asoc. Dr. Lirime Cukaj
B 6 60 45 15 90 3 1
7
Drejtësia penale për të miturit

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Jola Bode
 • Dr. Ela Kerka
B 6 60 45 15 90 3 1
8
Kriminalistika

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Engjëll Likmeta
B 6 60 45 15 90 3 1
9
E drejtë penale ushtarake

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Sokol Mengjesi
B 6 60 45 15 90 3 1
10
Mbrojtja juridike penale e mjedisit

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Skënder Kaçupi
 • Prof. Asoc. Dr. Engjëll Likemta
C 6 60 45 15 90 3 1
11
Klinika e ligjit

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Alban Koci
B 6 60 45 15 90 3 1
12
Ekonomia dhe kriminaliteti

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Skerdian Kurti
C 6 60 45 15 90 3 1
13
Ekzekutimi i vendimeve penale

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Klodjan Skenderaj
 • Koli Bele
B 6 60 45 15 90 3 1
14 Lëndë me zgjedhje 1* D 6 60 45 15 90 3 1
15 Lëndë me zgjedhje 2* D 6 60 45 15 90 3 1
16 Praktikë mësimore E 15 375 375 (prakt) 0 375
17 Diploma F 15 30 345 30 ore kons
Gjithsej 120 1305 675 525 1695

Master Profesional në të Drejtë Penale (Lëndet me zgjedhje)

* Grupi i lëndëve me zgjedhje (studenti zgjedh 2 lëndë nga ky grup) :
1
E drejta penale informatike

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Iv Rokaj
2
Të drejtat e njeriut dhe procesi penal

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Skënder Kaçupi
3
Psikologji juridike e avancuar

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Alban Koçi
4
Juridiksionet penale ndërkombëtare

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Jola Xhafo
5
Viktimologji

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Skerdian Kurti
6 Shkencat forense
7
Institutet e së Drejtës Penale dhe Jurisprudenca Kushtetuese

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Kreshnik Myftari