Master Profesional në të Drejtë Civile

PLANI MËSIMOR
per vitin akademik i programit të ciklit të dytë të studimit: Master Profesional në të Drejtë Civile
Kohëzgjatja/ sistemi i studimit:4 semestra (2vite akademike)/ me kohë të plotë
Nr Viti I Ngarkesa e lëndëve / veprimtarive formuese Ngarkesa mësimore sipas semestrave kur zhvillohet lënda
Semestri I Semestri II Semestri IIl Semestri IV
A-F ECTS Orë  audit Leksione Seminar Orë jashtë audit Leksione Seminar Leksione Seminar Leksione Seminar praktik diplom
1
Zhvillime moderne te se drejtes civile

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Ardian Nuni
 • Prof. Dr. Nada Dollani
A 6 60 45 15 90 3 1            
2
E drejte e sigurimeve

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Zhalina Peto
 • Dr. Juliana Bylykbashi
B 6 60 45 15 90 3 1            
3
Zgjidhje alternative e mosmareveshjeve 

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Flutura Kola
 • Dr. Silvana Çinari
B 6 60 45 15 90 3 1            
4
E drejte familjare e avancuar

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Xhensila Kadi
 • Dr. Eniana Qarri
B 6 60 45 15 90 3 1            
5
E drejte  e krahasuar europiane e punes

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Ilir Rusi
C 6 60 45 15 90 3 1            
  Totali    30 300 225 75 450                
6
E drejte biznesi

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Argita Malltezi
 • Dr. Jonida Rystemaj
 • Dr. Armela Kromiçi
B 6 60 45 15 90     3 2        
7
E drejte kontraktore e aplikuar

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Anjeza Liçenji
B 6 60 45 15 90     3 2        
8
Arbitrazhi Ndërkombëtar

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Flutura Kola
 • Dr. Silvana Çinari
C 6 60 45 15 90     3 2        
9
E drejte private europiane

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Eriona Katro
 • Prof. Asoc. Dr. Endire Bushati
B 6 60 45 15 90     3 2        
10
E drejtë e konkurrencës

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Argita Malltezi
 • Prof. Dr. Eriona Katro
B 6 60 45 15 90     3 2        
  Totali    30 300 225 75 450                
  Viti II                            
11
Sistemi i perkujdesjes sociale per te mitur

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Ilda Melo
B 6 60 45 15 90         3 1    
12
Pronesi Intelektuale

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Zhalina Peto
 • Dr. Ilda Muçmata
B 6 60 45 15 90         3 1    
13
E drejte nderkombetare e punes

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Eneida Sema
C 5 53 38 15 72         2.5 1    
14
E dr. e procedures nderkombetare private

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Ervis Çela
C 5 53 38 15 72         2.5 1    
  2 Lende me zgjedhje ** D 4 + 4 42 + 42 30 + 30 12 + 12 58 + 58         2 1    
  Totali    30 310 226 84 440                
  Praktika  E 15 375     0             250  
  Teze diplome F 15 30     345               30/stud
  Totali    30 405     345                
Gjithsej   120 1315 676 234 1685 15 5 15 10 13 5    

Master Profesional në të Drejtë Civile (Lëndët me zgjedhje)

* Grupi 1 i lëndëve me zgjedhje (studenti zgjedh 1 lëndë nga ky grup) :
1
Planifikim territori

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Ilda Melo
2
Kontratat e konsumatorit 

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Ersida Teliti
3
Politikat migratore te punesimit

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Ilir Rusi
4 Finance dhe kontabilitet per juristet
5
E drejta e krahasuar civile 

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Ardian Nuni
 • Prof. Dr. Nada Dollani
6 Prokurimet Publike
7
E  drejte sindikale evropiane

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Eneida Sema
8
Zhvill.bashkekohor I marredh.pasurore ne familje

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Xhensila Kadi
9
Klinika e Ligjit

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Flutura Kola
 • Dr. Petrina Broka
10
E drejta e medias autovizive

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Endire Bushati
**Grupi 2 i lëndëve me zgjedhje (studenti zgjedh 1 lëndë nga ky grup) :
1
Dëmi  kontraktor dhe jashtekontraktor

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Anjeza Liçenji
2
Qeverisja e korporatave dhe titujt financiare

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Armela Kromiçi
 • Prof. Dr. Argita Malltezi
3
E drejta tregtare nderkombetare 

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Jonida Rystemaj
 • Prof. Dr. Argita Malltezi
4
E drejta evropiane e konsumatorit

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Ilir Rusi
5
E drejta e profesioneve te lira

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Anjeza Liçenji
6
E drejte familjare europiane

Pedagogët e Lëndës

 • Dr. Eniana Qarri
7
E drejte europiane e sigurimit social

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Dr. Zhalina Peto
8
E drejta e informimit dhe e komunikimit ne internet

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Endire Bushati
9
E drejta e pronesise industriale

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Ervis Çela
10
Klinika e Ligjit

Pedagogët e Lëndës

 • Prof. Asoc. Dr. Flutura Kola
 • Dr. Petrina Broka