Mandate

Lista e mandateve që mund të printohen online :

Terheqje Diplome Cikli 1

Terheqje Diplome Cikli 2

Program i plote
Studimi

Liste
Notash

Liste Notash per studentet qe kane mbaruar ciklin e studimeve

Program i Integruar – Reduktim tarife Viti I, II, III, & IV

Program i Integruar Viti I, II, III, & IV ( mesatare 6 – 9 )

Master Profesional Dega I

Master Profesional Dega II

Master Profesional Kategorite-Pergjysmim tarife

Master Shkencor Dega I

Master Shkencor Dega II

Master Shkencor Kategorite-Pergjysmim tarife

Master Ekzekutiv