LISTA BIBLIOGRAFIKE E LIBRAVE Shkurt 2005 – Maj 2006