Prof. Asoc. Dr. Lirime Çukaj lindur më 17.02.1975. Përfundon shkollën e Mesme e Përgjithshme “Zyrhana Xhako”, Ballaban-Permet në vitet 1988-1992. Ndjek studimet dhe diplomohet ne Fakultetin e Infermierisë, Universiteti “Fan.S.Noli”Korcë në vitin 1994 – 1998. Ndjek studimet pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti Juridik, në vitin 2001-2005. Studimet e thelluara pas –universitare (SHPU-MASTER, i nivelit të dytë, në vitin 2006-Dhjetor 2008. Ndjek studimet e doktoraturës në Departamentin Penal, Fakulteti i Drejtësisë, në perfundim të këtyre studimeve merrë gradën shkencore doktor shkencash Dr. në vitin 2009-2014. Në vitin 2016 fiton gradën shkencore As. Prof.Dr.
Ka një eksperiencë të gjerë në fushën e drejtësisë, duke filluar si juriste në Departamentin e lidhjes së Sindikatave të Bankave dhe Bizneseve Private, nga marsi i 2004-gusht 2005. Ka vijuar si Asistentë avokate prane studios ligjore N&H&P”, nga shtatori 2005-korrik 2006. Juriste pranë Shoqëris “Ferrar”sh.p.k., me objekt veprimtarie, ndërtimet e ndryshme inxhinierike, nga shtatori 2005-korrik 2006. Specialiste sherbim konsullor në Ambasadën Shqiptare në Athinë, shtator 2006- qershor 2008. Inspektore-juriste pranë Agjencisë së Kthimit të Kompesimit Pronave Tiranë, Sektori i Apelimit, nga Janar 2009-Tetor 2009. Pedagoge efektive pranë Departamenetit Penal, Fakulteti Drejtësisë, i UT-së, nga tetori 2009 dhe në vazhdim ku vijon te ushtrojë me kohë të plotë mësimëdhënien në fushën e të drejtës procedurale penale në nivelin bachelor master shkencor dhe master profesonal. Nga viti 2014 e ne vijim ushtron profesion i lire si avokate.

 

Mrs. Cukaj was born in 17 February 1975. Graduated in high school “ Zyrhana Xhako Balabam, Permet at 1988-1992. Studies and graduated in Nursing Faculty, University “ Fans S. Noli”, Korce at 1994-1998. Follows up studies at Faculty of Law University of Tirana at 2001-2005. Postgraduate studies (second level MASTER) at 2006-2008. From 2009 to 2014, doctoral studies at the Criminal Department, Faculty of Law, University of Tirana. Upon completion of the studies she was awarded with the doctoral degree. On 2016, she gain the Associate Professor title. She has a long experience in her profession, starting as Lawyer in the Department of Connections between Banking Unions and Private Businesses, from march 2004- august 2005. She proceeds as Assistant attorney at law firm, “N & H & P”, from September 2005 to July 2006. From September 2005 to July 2006, Lawyer at private firm “Ferrar ltd.”, various engineering construction activities. Specialist in the Consular Service of Albanian Embassy in Athens, from September 2006 to June 2008. Inspector-lawyer at Restitution and Compensation Agency Tirana, Appeal Division, from January 2009 to October 2009. From October 2009 onwards full-time lecturer in the Criminal Department, Faculty of Law, Tirana University. From 2014 takes the lawyers attorneys license.