Prof. Asoc. Dr. Klodjan Skenderaj ka përfunduar me rezultate maksimale (110/110) studimet universitare në vitin 2005, pranë Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Gjenoves, Itali. Në vitin 2013 ka përfunduar studimet e doktoratës në fushën e së drejtës së procedurës penale. Prej vitit 2016 mban titullin “Profesor i Asociuar”.
Që prej vitit 2008 e në vazhdim është pedagog i lëndës “Procedurë Penale” pranë Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës e prej vitit 2015 e në vazhdim është pedagog edhe në lëndën “Ekzekutimi i Vendimeve Penale” në këtë fakultet.
Është autor i librit “Ekzekutimi i Vendimeve Penale”, literaturë për studentët në Master Shkencor Penal dhe Master Profesional Penal, në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës. Prej vitit 2018 e në vazhdim është ekspert pranë Shkollës së Magjistraturës në Programin e Trajnimit Vazhdues. Gjithashtu është angazhuar si ekspert dhe në projekte të shoqatave të ndryshme me fokus ligjin procedurial penal dhe atë material. Prej shtatorit 2020 është anëtar i Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës. Është autor i një numri të madh punimesh shkencore të paraqitura në konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe artikujve shkencorë të publikuar në revista shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare.

SHORT BIO

He completed his university studies obtaining the highest grade (110/110) in 2005, at the Faculty of Law of the University of Genoa, Italy. In 2013 he completed his PhD Programme in Criminal Procedural Law. He holds the title “Associate Professor” since 2016. From 2008 onwards he is a lecturer of the course “Criminal Procedure” at the Faculty of Law of the University of Tirana and from 2015 onwards he is also a lecturer in the course “Execution of Criminal Decisions” in this faculty.
He is the author of the book “Execution of Criminal Decisions”, literature for students in Master of Science in Criminal Justice and Master of Professional Studies in Criminal Justice at the Faculty of Law of the University of Tirana.From 2018 onwards he is an expert at the School of Magistrates in the Continuing Training Program. He has also been engaged as an expert in projects of various associations focusing on Criminal Procedural Law and Material Law. From September 2020 he is a member of the Academic Senate of the University of Tirana. He is the author of a large number of scientific papers presented at national and international scientific conferences, as well as scientific articles published in national and international scientific journals..