Dr. Juliana Bylykbashi ka përfunduar studimet universitare në vitin 1996 me rezultate shumë të mira. Fillimisht, e angazhuar në Ministrinë e Pushtetit Lokal dhe Centralizimit, si juriste dhe në vitet në vazhdim, e angazhuar për një kohë të gjatë në fushën e shoqërive tregtare, si përfaqësuese ligjore, ku ka zhvilluar ekspertizë të veçantë në çështjet civile, administrative dhe në të drejtën tregtare, si dhe në të drejtën e punës, duke marrë pjesë në të gjitha shkallët e gjyqësorit, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Gjykatën e Apelit, Gjykatën e Lartë, si dhe në proceset e zhvilluara në Qendrën Shqiptare të Ndërmjetësimit dhe Arbitrazhit(MEDART).

Që prej vitit 2008 është anëtare e Dhomës Kombëtare të Avokatisë së Shqipërisë. Në tetor të vitit 2008 e në vazhdim, e angazhuar në mësimëdhënie në Fakultetin e Drejtësisë, dhe në Fakultetin Ekonomik, Universiteti i Tiranës. Në vitin 2011, ka kryer studimet në “Master” në Shkencat Juridike Civile, në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

Në shtator të vitit 2014, ka marrë gradën shkencore “Doktor” i Shkencave Juridike Civile.
Autore e një numri të madh punimesh shkencore të paraqitura në konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare, artikujsh shkencor të botuara në revista shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare.


Email:  juliana.bylykbashi@fdut.edu.al