Dorina Hoxha completed her legal education at the University of Padua (Italy) in 2004 (Dottore in Giurisprudenza). In 2008 she obtained an advanced LL.M. in Master (Second level) in “International Cooperation against Transnational Financial Organized Crime” in Italy. As a researcher she completed her master thesis on “Fighting organised crime” at PAMECA in 2007. In 2008 she was e legal expert Rule of Law Program in Albania, USAID project, with main duties as coordinate technical assistance in the pilot courts including legal reform implementation. In 2013 she defended her PhD thesis on criminal law, analyzing the interaction between time and crime. She became Associated Professor in 2016 and is coauthor in different publications as the Criminal Law, General Part manual, a compulsory book at Faculty of Law, University of Tirana. For more than fifteen years she lectures the Criminal Law theory at FLUT. She is attorney at law for criminal and civil cases with an experience over 15 years and in 2019 she was awarded with the Gold Platoon from the Criminal Bar Association. She is author of many scientific articles in Albania and abroad.

Dorina Hoxha ka përfunduar studimet e larta në Drejtësi në Universitetin e Padovës (Itali) në 2004 (Doktor në Jurisprudencë). Në 2008 ka përfunduar studimet master të nivelit të dytë LL.M në Itali. Temën e masterit si kërkuese shkencore e ka përfunduar pranë PAMECA-s në 2007. Në 2008 ka punuar si eksperte ligjore në programin “Shteti ligjor” një projekt i USAID-it, me detyra kryesore si koordinimi i ndihmës teknike në gjykata pilot duke përshirë edhe zbatimin e reformës ligjore. Në 2013 ka marrë gradën shkencore “Doktor” me një temë në të drejtën penale, duke analizuar lidhjen e kohës dhe veprës penale. Ajo ka fituar gradën shkencore “Profesor i asociuar” në 2016 dhe është bashkëautore në publikime të ndryshme si “E drejta penale, Pjesa e përgjithshme”, një libër i detyrueshëm në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Mbi 15 vjet ajo jep leksione në lëndën “E drejta penale, Pjesa e përgjithshme”. Ajo është avokate në çeshtjet civile dhe penale me një eksperience mbi 15 vjet dhe në vitin 2019 ajo ka fituar çmimin “Toga e artë” nga Shoqata e Avokatëve Penalistë. Ajo është autore e disa artikujve shkencorë brenda dhe jashtë vendit.

Kontakt: dorina.hoxha@fdut.edu.al