SHQIP
Prof. As. Dr. Besnik Çerekja ka përfunduar gjimnazin “Kostandin Kristoforidhi” në Elbasan me notë mesatare 9.7/10.
Në vitin akademik 2003-2004 ka përfunduar studimet në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Romës “La Sapienza”, Itali, duke mbrojtur tezën me titull: “Masat personale të sigurisë” në lëndën e Të Drejtës Procedurale Penale me notë perfundimtare 93/110.
Në nëntor të vitit 2004 ka marrë pjesë në kursin e kualifikimit (i çertifikuar) mbi “Të drejtën e Emigracionit në Itali” organizuar nga shoqëria “STRANIERIINITALIA.IT”
Gjatë vitit akademik 2004-2005, ka kryer studimet master mbi të “Drejtat e të Miturve” pranë Universitetit të Romës “La Sapienza”, duke mbrojtur tezën me titull: “Ndërmjetësimi në krimet e të miturve”, me vlerësim përfundimtar 110/110 me lavdërime.
Pas një pune të gjatë kërkimore ka marrë Gradën Shkencore “Doktor Shkencash” pranë Departamentit Penal në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës dhe në prill të vitit 2015, ka marrë Titullin Akademik “Prof. Asoc” në fushën e së drejtës penale pranë Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës.
Ai është autor i disa referateve shkencore të mbajtura në konferenca shkencore, kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe i disa botimeve shkencore të publikuara në revista shkencore brenda dhe jashtë vendit, duke marrë pjesë gjithashtu edhe në tryeza mbi diskutimet e Reformës në Drejtësi.
Më datë 01.05.2004 ka filluar punë si asistent avokat në zyrën avokatore të Av. Massimo Pisani në Romë me të cilën, që prej vitit 2003, kishte marrdhënie pune lidhur me aktivitetin e tij si përkthyes i gjuhës italiane.
Që prej nëntorit të vitit 2005 ka filluar punë si Pedagog i brendshëm në Departamentin e të Drejtës Penale, në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës, pranë të cilit vazhdon të japë kontributin e tij.
Nga Janari i vitit 2006 deri në tetor të vitit 2008 ka punuar si përkthyes zyrtar (i jashtëm) për gjuhën italiane pranë Ministrisë së Drejtësisë në Shqipëri.
Në shkurt të vitit 2006 ka marrë titullin për ushtrimin e profesionit të avokatit në Shqipëri dhe që prej asaj periudhe ushtron profesionin e avokatit, duke përfaqësuar në gjykim kryesisht çështje penale, civile, kontraktore dhe tregtare. Që prej muajit janar 2014, ka marr të drejtën e përfaqësimit në gjykim për të tre shkallët e gjykimit.
Gjatë periudhës Mars 2012 – Qershor 2016 ka shërbyer si Zëvendës Dekan i Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës.
Ai njeh në mënyrë perfekte gjuhën italiane dhe atë angleze.

ITALISHT
Prof. As. Dott. Besnik Çerekja nel 1993 consegue il Diploma di maturità presso il liceo classico “Kostandin Kristoforidhi” di Elbasan, Albania. Votazione 9.7/10
Nell’ anno accademico 2003-2004 consegue la Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Tesi di laurea in Diritto processuale penale Titolo: “Misure cautelari personali”. Votazione 93/110.
Corso intensivo di qualifica (certificato) sui “Diritti degli immigrati in Italia” organizzato dalla società STRANIERIINITALIA.IT, tenuto a Novembre 2004.
Master sul “Diritto del Minore” conseguito presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, durante l’anno accademico 2004 – 2005. Tesi in tema: “La Mediazione nei Reati Minorili”, valutazione finale 110/110 e lode.
Dopo un lungo lavoro di ricerca ha terminato il corso di “Dottorato di Ricerca” conseguendo presso il Dipartimento Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Tirana il Titolo scientifico di “Dottore in Giurisprudenza” e nell’aprile 2015, ha ricevuto il Titolo Accademico “Prof. Asoc.” nel campo del diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Tirana.
È autore di numerosi articoli scientifici tenuti a convegni scientifici, nazionali e internazionali, nonché di numerose pubblicazioni scientifiche pubblicate su riviste scientifiche in patria e all’estero, partecipando anche a tavole rotonde sulle discussioni sulla riforma della giustizia.

Il 07.04.2004 inizia il tirocinio della professione di avvocato, con conseguente assunzione presso lo Studio Legale Pisani, in Roma.
Novembre 2005 inizia la sua attività lavorativa come Docente presso il Dipartimento di Diritto Penale, nella Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università di Tirana, dove continua tutt’ ora a dare il suo contributo professionale.
A lavorato come interprete della lingua italiana, presso il Ministero della Giustizia della Repubblica dell’ Albania.
Febbraio 2006, a seguito dell’ esame per l’abilitazione alla professione dell’ Avvocato i Albania, conseguendo il relativo titolo. Esercita la professione prevalentemente in materie, penali, civili, famiglia e diritto commerciale e da gennaio 2014 patrocinante in Cassazione.
Ha ottima conoscenza della lingua italiana; albanese (madrelingua) e inglese.

ANGLISHT
Prof. As. Dott. Besnik Çerekja in 1993 obtained the high school diploma at the classical high school “Kostandin Kristoforidhi” in Elbasan, Albania. Score 9.7 / 10
In the 2003-2004 academic year, he graduated in Law from the “La Sapienza” University of Rome. Thesis in Criminal Procedure Law Title: “Personal precautionary measures”. Vote 93/110.
Intensive qualification course (certificate) on “Rights of immigrants in Italy” organized by the company STRANIERIINITALIA.IT, held in November 2004.
Master on the “Law of the Minor” obtained at the University of Rome “La Sapienza”, during the academic year 2004 – 2005. Thesis on: “Mediation in Juvenile Crimes”, final grade 110/110 cum laude.
After a long research work, he completed the “Research Doctorate” course, obtaining the scientific title of “Doctor of Law” at the Criminal Department at the Faculty of Law of the University of Tirana and in April 2015, he received the Academic title “Prof. Asoc.” in the field of criminal law at the Faculty of Law of the University of Tirana.
He is the author of numerous scientific articles held at national and international scientific conferences, as well as of numerous scientific publications published in scientific journals at home and abroad, also participating in round tables on discussions on justice reform.
On 07.04.2004 he began the internship period for the profession of lawyer, with consequent employment at the Pisani Law Firm, in Rome.
On November 2005, he started my work as a Lecturer at the Department of Criminal Law, in the Faculty of Law of the University of Tirana, where he still continues to give his professional contribution.
He worked as an interpreter of the Italian language at the Ministry of Justice of the Republic of Albania.
On February 2006, following the examination for the qualification to practice as a lawyer in Albania, obtaining the relative title. She practices mainly in criminal, civil, family and commercial law matters and since January 2014 she has been a lawyer in the Supreme Court.
He has excellent knowledge of the Italian language; Albanian (mother tongue) and English.