Inva Çela Koçiaj ka përfunduar ciklin e studimeve bachelor në drejtësi në vitin 2011 dhe ka përfunduar me rezultate te shkëlqyera masterin shkencor në degën “E drejtë civile” në vitin 2013. Ka qenë e angazhuar si personel akademik me kohë të pjesshme pranë Universitetit të Tiranës prej rreth 7 viteve. Ka përvojë pune disa vjeçare si juriste në institucione të administratës publike, ka ndjekur disa programe trajnimesh kombëtare dhe ndërkombëtare, si edhe ka marrë pjesë në shumë grupe pune. Autore e disa shkrimeve shkencore. Ka përfunduar Shkollën Kombëtare të Avokatisë në vitin 2020.


Email:inva.kociaj@fdut.edu.al