Emër Mbiemër Fabian Topollari
Adresa “Komuna e Parisit”, Tiranë

Telefon 00355 69 20 59 838
E-mail ftopollari@hotmail.com


Eksperienca Pune
Janar 2010- Dhjetor 2011 Këshilltar i Ministrit të Punëve Publike dhe Transporteve
Tetor 2010- Janar 2011 Petagog i jashtëm në Fakultetin Juridik të Universitetit U.F.O
Mars 2011- Korrik 2011 Pedagog i jashtëm pranë Departamentit të së drejtës Civile të Fakultetit të
Drejtësisë së Universitetit të Tiranës
Dhjetor 2011 – në vazhdim Petagog i brendshëm pranë Departamentit të së drejtës Publike në Fakultetin
E Drejtësisë së Universitetit të Tiranës
Shkollimi
2005 Përfunduar shkollën e mesme të përgjithshme “Petro NIni Luarasi”
2009 Diplomuar me Diplomë të integruar të nivelit të dytë në Fakultetin e Drejtësisë
të Universitetit të Tiranës
2012 Kryer master të nivelit të dytë në shkencat civile pranë Fakultetit të Drejtësisë
të Universitetit të Tiranës
2012 – në vazhdim Doktorant pranë Departamentit të së drejtës Publike të Fakultetit të Drejtësisë
në Universitetin e Tiranës
Konferenca dhe artikuj shkencorë
Kualifikime të tjera në lidhje me
profesionin

Tetor 2011
1) Bashkëautor në artikullin “ Aspekte të kuadrit juridik mbi transplantet
dhe klonimin”, mbajtur në konferencën shkencore “ Sistemi ligjor në
rrugën e konsolidimit”. Konferëncë kjo e organizuar nga Universiteti i
Tiranës dhe Universiteti UFO në maj të vitit 2012.
2) “Roli i partive politike në administrimin e procesit zgjedhor” mbajtur
në konfencën shkencore “Aspekte të ndryshme të sistemeve zgjedhore
dhe roli i tyre”, organizuar nga Universiteti i Tiranës dhe Catholic University
of America, Columbus School of Law në Tiranë, 27 Tetor 2012
Lincesuar me titullin Avokat nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë
Njohuritë gjuhësore Anglisht (Shumë mirë), Shqip (Shumë mirë)
Aftesi dhe Njohuri Teknike

Kompjuter Paketa office:word, Exel, Power Point, Access