Xhenis Sina, PhD

Departamenti Civil

xhenis.sina@fdut.edu.al

 

Xhenis Sina është pedagoge e brendshme pranë Departamentit Civil, Fakulteti i Drejtësisë. Mbajtëse e gradës “PhD”, Universiteti i Sofias, Bullgari,2023. Pedagoge e jashtme pranë Fakultetit të Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës. Licencuar si “Ndërmjetëse” nga Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësimit dhe si “Avokate” nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë me lic. nr.11379. Është diplomuar me rezultate të larta, në programin e studimeve “Master Shkecor” dhe “Bachelor” pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

 

Pjesëmarrëse në konferenca të ndryshme ndërkombëtare, si botuese e artikujve kur ndër to mund të përmenden “Settlement of financial and banking disputes by arbitration”,2022, “Agreement to arbitrate financial disputes between companies,2022” etj.

 

Interesat profesional të saj ndër të tjera,përfshijnë zhvillimin e kuadrit ligjor të tregjeve financiare jo-bankare, si rezultat edhe i eksperiencës pranë Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare.

 

 

 

 

Xhenis Sina, PhD

Civil Department

xhenis.sina@fdut.edu.al

 

Xhenis Sina is a full-time lecturer at the Civil Department, Faculty of Law, University of Tirana. Holder of the “PhD” degree, University of Sofia, Bulgaria, 2023. External lecturer at the Faculty of Social Sciences, University of Tirana. Licensed as “Mediator” by the National Chamber of Mediation and as “Lawyer” by the National Chamber of Advocacy with license. no. 11379. Master’s and Bachelor graduate with high results, from the Faculty of Law, University of Tirana.

 

Participant in various international conferences, as a publisher of articles when among them are mentioned “Resolution of financial and banking disputes by arbitration”, 2022, “Agreement to arbitrate financial disputes between companies, 2022” etc.

 

Her other professional interests include fostering perception of the legal framework of non-banking financial markets, as a result of her experience at the Financial Supervision Authority.