M.sc. Valbona NDREPEPA

Contact: valbona.ndrepepaj@fdut.edu.al


Valbona Ndrepepaj has graduated with a Bachelor’s Degree in Law, in the Faculty of Law, University of Tirana, Albania, with honors. After her first degree, she did a Master in Criminal Law, which she also graduated with honors and awarded with a Medal. Right from the time she finished her Bachelor’s and Master’s degrees, she continuously focused on scientific research by participating in many national and international conferences at home or abroad. Thereby she is the author, first author, or one of the authors of several scientific papers, policy study, handbook, and so further. Some of her published scientific articles are Human Rights according to Albanian Criminal Law, Electoral Justice, European Criminal Code, The Albanian criminal law – the road to Europeanization, The Civil Lawsuit in Criminal Law, Toward to an International Criminal Environment Law, National Employment Services – a legal analysis, The development of Public Administration as an integration condition in European Union: Albanian case, Building trust on the judiciary: Vetting of the sitting judges and prosecutors, Lustration laws dealing with state administration in Albania, The real role and position of civil servants in the process of appraising their performance, and so further. Currently, she is a Ph.D. (c) in AHBVU, Ankara/ Turkey, and she has been trained by the University of Applied Science of Lucerne in the field of Employment Coach.

BIOGRAFI E SHKURTER

Valbona Ndrepepaj është diplomuar në Drejtësi, në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Shqipëri, me rezultate të shkëlqyera. Pas kësaj, ajo bëri edhe një Master në të Drejtën Penale, në të cilin gjithashtu u diplomua me rezultate të shkëlqyera dhe ju akordua një Medalje. Që nga koha kur mbaroi studimet universitare dhe ato pas universitare, ajo u përqendrua në kërkimin shkencor, duke marrë pjesë në shumë konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare brenda ose jashtë vendit. Në këtë mënyrë ajo është autore, autore e parë, ose një nga autorët e disa punimeve shkencore, policy study, handbook, etj. Disa nga artikujt e saj shkencorë të botuar janë të Drejtat e Njeriut sipas Ligjit Penal Shqiptar, Drejtësia Elektorale, Kodi Penal Evropian, E Drejta Penale Shqiptare – rruga drejt Evropianizimit, Padia Civile në të Drejtën Penale, Drejt një Ligji Ndërkombëtar të së Drejtës Penale Mjedisore, Shërbimi Kombëtar i Punësimit – një analizë ligjore, Zhvillimi i Administratës Publike si një kusht për integrim në Bashkimin Evropian: Rasti Shqiptar, Ndërtimi i besimit në gjyqësor: Vettingu i gjyqtarëve dhe prokurorëve në detyrë, Ligjet e Lustracionit që kanë të bëjnë me administratën shtetërore në Shqipëri, Roli dhe pozicioni i vërtetë i nëpunësve civilë në procesin e vlerësimit të performancës së tyre, edhe kështu më tej. Aktualisht, ajo është Ph.D. (c) në AHBVU, Ankara / Turqi, si edhe është trajnuar nga Universiteti i Shkencave të Zbatuara të Lucernës në fushën e Employment Coach.