Dr. Ivas Konini

ivas.konini@fdut.edu.al


Dr. Ivas Konini ka kryer studimet e larta pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, diplomuar (Diplomë e Integruar e Nivelit të Dytë) juriste në Korrik 2010, nota mesatare 9.9, mbrojtur temë diplome “Përgjimet”. Ne 30 Tetor 2011 kualifikuar në provimin e avokatisë, me numër liçense 5100. Ne Shtator 2016 ka përfunduar studimet e ciklit të tretë të doktoraturës, fitimi i gradës shkencore “Doktor” në të drejtën penale me tezën e disertacionit doktoral “Tiparet strukturore dhe instrumentet ligjore të hetimit paraprak. Përgjimet si një mjet i rëndësishëm i kërkimit të provës gjatë procesit të hetimit”. Eshte në proces fitimi i titullit “Profesor i Asociuar”. Fillimisht ka punuar ne Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, Departamentit i së Drejtës Penale, si pedagoge e jashtme, po ashtu edhe ne Universitetin Kristal, Fakulteti i Drejtësisë, Departamentit i së Drejtës Penale, pedagoge e jashtme. Nga Nëntori 2011 dhe në vazhdim eshte pedagoge efektive pranë Departamentit të së Drejtës Penale të Fakultetit të Drejtësisë të UT-së, angazhuar në procesin e mësimdhënies në sistemin Bachelor në lëndët “E Drejtë Penale, Pjesa e Përgjithshme” dhe “Penologji – Kriminologji”. Ka punuar edhe ne Akademine e Policisë, Fakulteti Sigurisë Publike dhe i Hetimit të Krimit, Departmenti i së Drejtës Penale, pedagoge e jashtme. Eshte autore e punimeve dhe publikimeve shkencore ne fushen penale.

SHORT BIO

Dr. Ivas Konini completed his higher studies at the University of Tirana, Faculty of Law, graduated (Integrated Diploma of the Second Level) lawyer in July 2010, grade point average 9.9, defended the diploma topic “Eavesdropping”. On October 30, 2011 qualified in the bar exam, with license number 5100. In September 2016 she completed his third cycle doctoral studies, obtaining the scientific degree “Doctor” in criminal law with the doctoral dissertation thesis “Structural features and legal instruments of the preliminary investigation. “Eavesdropping as an important means of seeking evidence during the investigation process.” She is in the process of earning the title “Associate Professor”. Initially she worked at the University of Tirana, Faculty of Law, Department of Criminal Law, as an external lecturer, as well as at Kristal University, Faculty of Law, Department of Criminal Law, external lecturer. From November 2011 onwards she is an effective lecturer at the Department of Criminal Law of the Faculty of Law of UT, engaged in the teaching process in the Bachelor system in the subjects “Criminal Law, General Part” and “Penology – Criminology”. She has also worked at the Police Academy, Faculty of Public Security and Crime Investigation, Department of Criminal Law, external lecturer. She is the author of scientific works and publications in the criminal field