Dr. Iv Rokaj LL.M, eshte diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, me një Diplomë të Integruar të Nivelit të Dytë (Master i Shkencave në Drejtësi), me Medalje te Arte. Ai është një lektor me përvojë me një histori të demonstruar të punës si pedagog prane Fakultetit te Drejtesise dhe si avokat. Fusha e specialitetit fokusohet në të Drejtën Penale, të Drejtën Ndërkombëtare, Ndihmë Ligjore dhe Kërkime Ligjore. Dr. Iv Rokaj LL.Mka mbrojtur titullin Doktor Shkencash prane Fakultetit te Drejtesise ne Universitetin e Tiranes, si dhe një Master(LL.M) në të Drejtën Penale në Universitetin Shtetëror te New York, SHBA. Gjatë karrierës së tij ai ka punuar si Pedagog i së Drejtës Penale te Pergjithshme, te Drejtes Penale Ndërkombëtare Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës; Pedagog i së Drejtës Penale dhe e Drejta Penale te Krahasuar në Albanian University, Tiranë. Ai është anëtar themelues i Studios Ligjore “Rokaj & Partners”, si dhe anëtar i bordeve të ndryshëm, si Bordi Mbikëqyrës në Regjistrin Detar Shqiptar, Anëtar i Bordit Te Keshillit Mbikëqyrës në UKT sha, Anëtar i Këshillit të Përgjithshëm të Dhomës se Avokatisë, Shqipëri. Ai gjithashtu ka marre pjesë në konferenca të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare dhe është i Licencuar prane Drejtorisë Shqiptare të Pronësisë Industriale.


SHORT BIO
Ph.D Iv Rokaj LL.M, graduated at the Faculty of Law, University of Tirana, with an Integrated Diploma of the Second Level (Master of Science in Law) GPA 10.0 out of 10.0. He is an experienced Lecturer of Law with a demonstrated history of working as a Faculty Professor and as a lawyer. Skilled in Criminal Law, International Law, Policy Analysis, Legal Assistance and Legal Research. He is a strong education professional with a PhD focused in Criminal Law and an LL.M in Criminal Law at the SUNY Buffalo Law School, The State University of New York, USA. During his career he worked as Lecturer of Substantive Criminal Law and International Criminal Law ate the Faculty of Law, University of Tirana; Lecturer of Criminal Law and Comparative Criminal Law at Albanian University, Tirana; Lecturer of Criminal Law and Comparative Criminal Law at Albanian University, Albania. He is a founding member of the “Rokaj& Partners” Law Firm, as well as a member of different board as the Supervising Board at the Albanian Register of Shipping, Member of the Supervisory Board at UKT sha, Member of the General Council of the Chamber of Advocacy, Albania. He also participated in various national and international conferences and is a Licensed Trademark Attorney at the Albanian Directorate of Industrial Property.

iv.rokaj@fdut.edu.al