Dorina SAJA graduated in Law, Faculty of Law, University of Tirana, Albania, with excellent results. After that, she was registered as a student in the third cycle doctoral program, at the Department of Criminal Law and received the scientific degree “Doctor” with the maximum result. From the time she finished her undergraduate and postgraduate studies, she focused in scientific research, participating in many national and international conferences inside or outside the country. In this way she is the author, first author, or one of the authors of several scientific papers, policy study, handbook, etc. Some of her published scientific articles are: Preliminary Investigations, The Position of the Defense Counsel in the Criminal Trial, Alternatives to imprisonment, Guilt as the main element of the criminal offense, Cybercrime, Extradition, Special Trials. To be mentioned, Mrs. SAJA comes to the academy after a fruitful experience in some high-level institutions of state administration and non-profit organizations.

 

Dorina SAJA është diplomuar në Drejtësi, në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Shqipëri, me rezultate të shkëlqyera. Pas kësaj, u regjistrua si studente e programit të ciklti të tretë të studimeve në doktoraturë, pranë Departamentit të së Drejtës Penale dhe mori gradën shkencore “Doktor” me rezultatin maksimal. Që nga koha kur mbaroi studimet universitare dhe ato pas universitare, ajo u përqendrua në kërkimin shkencor, duke marrë pjesë në shumë konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare brenda ose jashtë vendit. Në këtë mënyrë ajo është autore, autore e parë, ose një nga autorët e disa punimeve shkencore, policy study, handbook, etj. Disa nga artikujt e saj shkencorë të botuar janë: Hetimet Paraprake, Pozita e Mbrojtësit në Procesin Gjyqësor Penal, Alternativat e dënimit me burgim, Faji si element kryesor i veprës penale, Krimi Kibernetik, Ekstradimi, Gjykimet e Posaçme. Për t’u përmendur, Zj. SAJA vjen në akademi pas një eksperience të frytshme në disa institucione të nivelit të lartë të administratës shtetërore dhe organizatave jofitimprurëse.

Contact: dorina.saja@fdut.edu.al