Artan SPAHIU

Ka lindur më 2 mars 1977 në Vlorë, Shqipëri. Ka kryer studimet universitare për drejtësi me rezultate të shkëlqyera në Universitetin e Elbasanit “A.Xhuvani”, në vitin 1999 dhe studimet pasuniversitare për Shkenca Juridike, profili “E drejtë biznesi”, me të njëjtat rezultate, në vitin 2011. Ka marrë gradën shkencore “Doktor i Shkencave” në fushën “E Drejtë Arbitrazhi”, në Prill 2015. Gjatë periudhës Gusht 1999 – Nëntor 2010 ka punuar në Sektorin Juridik dhe Auditues të Prefektit të Qarkut Elbasan dhe si Drejtor Juridik në Këshillin e Qarkut Elbasan. Nga Nëntori 2010 deri në Gusht 2022 ka qenë pedagog me kohë të plotë në Departamentin e së Drejtës, Fakulteti Ekonomik, Universiteti i Elbasanit “A. Xhuvani”, ku ka lektuar në lëndët “E drejta civile” dhe “E drejta e arbitrazhit”. Nga gusht 2022 deri në janar 2024 ka qenë Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Financimit të Arsimit të Lartë në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit. Nga janari i vitit 2024 e deri më tani është pedagog me kohë të plotë në Departamentin e të Drejtës Civile, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, ku lekton në lëndët “E Drejtë Civile e Krahasuar” dhe “E Drejtë Biznesi”.

Ai është autor i monografisë me titull “Instrumentet ligjore për zbatimin e vendimeve të arbitrazhit ndërkombëtar në Shqipëri”, si dhe i shumë artikujve në fushën e arbitrazhit dhe të së drejtës kontraktuale, të tilla si: “The New York convention versus Albanian legal framework on the recognition and enforcement of international arbitral awards”; “Arbitration proceedings under international regime – an overview on the Albanian legislation”; “The sui generis mechanism of dispute settlement in the World Trade Organization”; “Alternative Dispute Resolution and the Albanian legal reality”; “Types of international arbitral awards and their effects, focusing on two case studies: arbitral award on case “La Petrolifera Italo-Rumena” vs Republic of Albania (2007) and arbitral award on case “DIA Ltd. vs OSHEE sh.a” (2015)”; “Leasing contracts and the legal-economic characteristics of this efficient financial instrument in the Albanian reality”; “Coexistence of the legal features of public and private law in the administrative contracts of the public procurement in Albania”; Public-Private Partnership: An Analysis of the Legal Features of PPP Instrument in the Albanian Reality”.

Avokat që nga viti 2005 dhe aktualisht ushtron veprimtarinë profesionale si avokat dhe konsulent në fushën e të drejtës civile dhe administrative.

Interesat kërkimore dhe akademike:

E Drejta Civile, E Drejta e Kontratave, E Drejta e Detyrimeve, E Drejta e Arbitrazhit, Arbitrazhi Ndërkombëtar.

 

 

Artan SPAHIU

He was born on March 2, 1977, in Vlora, Albania. He completed university studies in law with excellent results at the University of Elbasan “A.Xhuvani”, in 1999 and the postgraduate studies in Legal Sciences, “Business Law” profile, with the same results in 2011. He attained the “Doctor of Science” degree in Arbitration Law, on April 2015. During the period August 1999 – November 2010, he worked in the Legal and Audit Sector of the Prefect of Elbasan Region and as Chief of the Legal Department in the Elbasan Regional Council. From November 2010 to August 2022 he was a full-time lecturer in the Department of Law, Faculty of Economics, University of Elbasan “A. Xhuvani”, where he teached law subjects such as “Civil law” and “Arbitration Law”. From August 2022 to January 2024, he was the General Director of the National Agency for Financing of Higher Education at the Albanian Ministry of Education and Sport. From January 2024 up to now he is full-time lecturer in the Department of Civil Law, Faculty of Justice, University of Tirana where he teaches Comparative Civil Law and Business Law.

He is the author of the monograph entitled “Legal instruments on enforcement of international arbitral awards in Albania”, as well as of many articles in the field of arbitration and contract law, such as: “The New York convention versus Albanian legal framework on the recognition and enforcement of international arbitral awards”; “Arbitration proceedings under international regime – an overview on the Albanian legislation”; “The sui generis mechanism of dispute settlement in the World Trade Organization”; “Alternative Dispute Resolution and the Albanian legal reality”; “Types of international arbitral awards and their effects, focusing on two case studies: arbitral award on case “La Petrolifera Italo-Rumena” vs Republic of Albania (2007) and arbitral award on case “DIA Ltd. vs OSHEE sh.a” (2015)”; “Leasing contracts and the legal-economic characteristics of this efficient financial instrument in the Albanian reality”; “Coexistence of the legal features of public and private law in the administrative contracts of the public procurement in Albania”; Public-Private Partnership: An Analysis of the Legal Features of PPP Instrument in the Albanian Reality”.

Lawyer since 2005 and currently exercises professional activity as a lawyer and consultant in civil and administrative law.

Academic and Research Interests

Civil Law, Contract Law, Law of Obligations, Arbitration Law, International Arbitration.