Dr. Armela Kromiçi që nga shtatori i vitit 2020 është zëvendësdekane për programin e ciklit të tretë, titujt akademikë dhe kërkimin shkencor e projektet. Prej vitit 2010, ajo është lektore pranë Departamentit të së Drejtës Civile, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Në vitin 2006, ajo u diplomua në Fakultetin e Jurisprudencës “Federico II”, Napoli, Itali. Në vitin 2011 dha me sukses provimin e Avokatisë duke u pajisur me Certifikatën e Aftësisë për Ushtrimin e Profesionit të Avokatit nga Gjykata e Apelit të Napolit. Në vitin 2015 fitoi gradën shkencore “Doktor” me disertacionin me titull “Qeverisja e mirë e shoqërive tregtare që operojnë në tregun financiar jobankar dhe kontrolli publik i tyre”. Ajo është autore e disa artikujve të botuar në revista shkencore, si edhe bashkautore e një teksti mësimor që analizon jurisprudencën shqiptare mbi shoqëritë tregtare dhe veprimtarinë e tyre. Fushat kryesore të kërkimit të saj janë e drejta e shoqërive tregtare, e drejta e biznesit dhe qeverisja e mirë e shoqërive tregtare.


Email: armela.kromici@fdut.edu.al