Historiku i programit

Krijimi i një Programi Masteri në Kriminologji është një ide e nisur nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri në 2018. Projekti nisi në nëntor 2018, u financua nga Ambasada Britanike në Tiranë dhe aktualisht po zbatohet nën mbështetjen financiare të Misionit të SHBA në OSBE. Prezenca e OSBE-së në Shqipëri ka bashkëpunuar ngushtë me Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës dhe me ndihmën e Fakultetit të Shkencave Sociale në Universitetin e Tiranës kanë punuar për krijimin e këtij programi ndërdisiplinor. Projekti “Krijimi i një Programi Master në Kriminologji” është mirëpritur që në fillim nga Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Punëve të Brendshme. Programi u miratua nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë me Urdhrin Nr. 277, datë 04.09.2020, për “Hapjen e nivelit të tretë të programit të studimit “Master Ekzekutiv” në “Kriminologji”, në Universitetin e Tiranës”.

Masteri Ekzekutiv në Kriminologji është programi i parë i studimit i nivelit të tretë për Universitetin e Tiranës, i cili filloi në një ceremoni hapëse në dhjetor 2020. Ministri i Arsimit, Rinisë dhe Sportit, Kryetari i Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, Rektori i Universitetit të Tirana, Dekani i Fakultetit të Drejtësisë, Dekani i Fakultetit të Shkencave Sociale dhe stafi akademik morën pjesë në aktivitetin e fillimit, duke kremtuar nisjen e vitit të parë akademik të masterit.

Gjatë këtij rrugëtimi, projekti ka mbështetur dhe bashkëpunuar me institucionet përkatëse dhe me bashkëpunimin e ekspertëve kombëtarë dhe ndërkombëtarë në ndërtimin e programit të kurrikulës master, i cili ndahet në 7 lëndë të detyrueshme dhe 2 me zgjedhje, të ofruara në një program me kohë të plotë, në dy vite akademike (24 muaj, 4 semestra), me një ekuivalent prej 120 kreditesh. Gjuha e studimit është në shqip dhe anglisht.

OSBE-ja, ka mbështetur hartimin e këtij programi që prej fazave të fillimit, që me ndërtimin e kurrikulave sipas praktikave më të mira ndërkombëtare me qëllim ofrimin e një̈ niveli të lartë shkencor dhe profesional të stafit të masterit, ngritjen e kapaciteteve me mbështetje në literaturë të huaj akademike të dhuruar për bibliotekën e Fakultetit dhe aksese online në revista e librari të njohura në fushën e ligjit dhe të kriminologjisë, botimin e materialeve ndihmëse dhe artikujve të ndryshëm. Prezenca vazhdon të mbetet partnere e besueshme për ngritjen e kapaciteteve të stafit të programit përmes aktiviteteve të parashikuara, të tilla si trajnime, seminare, konferenca, vizita studimore, etj., dhe bashkëpunimin dhe shkëmbimet me universitetet e huaja të cilat do të angazhojnë dhe pajisin stafin me njohuri më të thelluara mbi kriminologjinë.