• Bursa llogaritet duke u bazuar në mesataren e ponderuar, e cila llogaritet: (notë x kredit):kredit.