• Informacioni për notat merret në zyrën e informacionit. Në rastet kur studenti ka një problematikë me notën në X lëndë dhe zyra e informacionit nuk mundet ti jape përgjigje, studenti drejtohet për sqarime të mëtejshme në zyrën e sekretarisë mësimore ose tek pedagogu i lëndës.