Për çdo sezon paradiplome afishohen datat zyrtare ku sqarohet edhe sa kredite duhet të shlyejë maksimumi një student.