Për të kryer procedurat e çregjistrimit nga Fakulteti duhet të bëni një deklaratë noteriale ku citohet se kërkoni të kryeni me dëshirën tuaj çregjistrimin nga Fakulteti i Drejtësisë, UT. Bashkëlidhur me të dhe një kërkesë tuajën e dorëzoni në protokoll. Pas këtyre procedurave dhe verifikimeve përkatëse Dekani shqyrton kërkesë tuaj për çregjistrim.