• Në çdo program dhe cikël studimi për rishikim note studenti provohet vetëm një herë.