Për procedurat e aplikimit për tu pajisur me vërtetim studenti dhe vërtetim notash drejtohuni në zyrën e Informacionit.