Evis Kreshpaj

Evis Kreshpaj
Universiteti i Tiranës
Fakulteti i Drejtësisë
Departameni i të Drejtës Publike
Cell Phone +355 69 96 15 123
Email:avokateviskreshpaj@gmail.com


Edukimi

1999-2003 Universiteti i Tiranës
Diplomë universitare ne Administrim Biznes, Specializimi Marketing

2005-2006 Universiteti i Tiranës
Studime pasuniversitare në Financë Bankë

2009-2011 Universiteti i Tiranës
Diplomë Universitare Bachelor në Drejtësi

2011-2013 Universiteti i Tiranës
Mastër shkencorë , Drejtimi Civil
Eksperienca Punësimi

2017 – në vijim Universiteti i Tiranës
Fakulteti i Drejtësisë, Departamenti i të Drejtës Publike
Pedagoge në lëndët: “E Drejta Financiare”; “Historia e Shtetit dhe e së Drejtës në Shqipëri” dhe “Parime dhe Institucione të së Drejtës Publike”

2018-në vijm Avokate

2012-2016 Kontrolli i Lartë i shtetit
Drejtore e Drejtorisë së Auditimit të Brendshëm