Eventi Për Fillimin E Masterit Ekzekutiv Në Kriminologji

Eventi per fillimin e Masterit Ekzekutiv ne Kriminologji

Universiteti i Tiranës dhe Prezenca e OSBE-së në Shqipëri prezantuan zyrtarisht në 14 dhjetor 2020 Masterin Ekzekutiv në Kriminologji, i pari i këtij lloji në Shqipëri. Programi master fillon pas një pune intensive mbi dyvjeçare, e cila u përqendrua në zhvillimin e strukturës dhe të kurrikulës së programit, si edhe në ngritjen e kapaciteteve dhe në krijimin e burimeve në Universitetin e Tiranës për menaxhimin e tij. Njëzet e pesë studentë do të bëhen pjesë e masterit në vitin e parë të tij. Aktiviteti dhe programi u përshëndet nga Ministrja e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Evis Kushi, Kryetari i Prezencës, Vincenzo Del Monaco, rektori i Universitetit të Tiranës dhe dekanët e Fakultetit të Drejtësisë dhe Fakultetit të Shkencave Sociale.

Programi do t’u mundësojë studentëve eksplorimin e marrëdhënieve mes krimit, drejtësisë dhe shoqërisë, në një kontekst krahasues, si edhe promovimin e drejtësisë restauruese për viktimat dhe përgjigjet me në qendër viktimat.

 

Akiviteti u organizua Projekti “Për ngritjen e programit master në kriminologji”, i cili zbatohet nga Prezenca e OSBE-së me mbështetjen financiare të Misionit të SHBA-së në OSBE dhe të ambasadës britanike në Tiranë. Ai implementohet në bashkëpunim të ngushtë me Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës, me mbështetjen e Fakultetit të Shkencave Sociale, Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Brendshme.

The University of Tirana and the OSCE Presence in Albania officially presented on 14 December 2020 the Executive Master in Criminology, the first of its kind in Albania. The master program begins after an intensive work of over two years, which focused on the development of the structure and curriculum of the program, as well as capacity building and resource creation at the University of Tirana for its management. Twenty-five students will become part of the master in his first year.

The Minister of Education, Sports and Youth, Evis Kushi, the President of the Presence, Vincenzo Del Monaco, the rector of the University of Tirana and the deans of the Faculty of Law and the Faculty of Social Sciences greeted the event and program.

The program will enable students to explore the relationship between crime, justice and society, in a comparative context, as well as promote restorative justice for victims and victim-cantered responses.

The event was organized by the Project “For the establishment of the master program in criminology”, which is implemented by the OSCE Presence with the financial support of the US Mission to the OSCE and the British Embassy in Tirana. It is implemented in close cooperation with the Faculty of Law of the University of Tirana, with the support of the Faculty of Social Sciences, the Ministry of Justice and the Ministry of Interior.