Eu Business Law

PLANI MËSIMOR
i programit të ciklit të dytë të studimit: Master Profesional EU Business Law
Kohëzgjatja/ sistemi i studimit: 2 semestra (1 vit akademik)/ me kohë të plotë
Nr Emërtimi i Lëndës Ngarkesa e lëndëve / veprimtarive formuese Ngarkesa mësimore sipas semestrave kur zhvillohet lënda
Semestri I/15 jave
Leksione Leksione
A 5 60 45 15 65 3 1    
2
    E Drejta e Tregut të Brendshëm

Pedagogët e Lëndës

   
         
 • Prof. Dr. Iva Zajmi
 •    
B 5 60 45 15 65 3 1    
3
    E Drejta e Konkurrencës e BE-së

Pedagogët e Lëndës

   
         
 • Prof. Dr. Eriona Katro
 •    
B 5 60 45 15 65 3 1    
4  
    E Drejta e Konsumatorit te BE-së

Pedagogët e Lëndës

   
         
 • Prof. Dr. Nada Dollani
 •        
 • Prof. Asoc. Dr. Ersida Teliti
 •    
C 5 60 45 15 65 3 1    
5  
    E Drejta Tregtare e BE-së

Pedagogët e Lëndës

   
         
 • Prof. Dr. Argita Malltezi
 •        
 • Dr. Jonida Rystemaj
 •        
 • Dr. Armela  Kromiçi
 •    
B 5 60 45 15 65 3 1    
6  
    BE Marredhëniet e Jashtme dhe Politika e Jashtme

Pedagogët e Lëndës

   
         
 • Prof. Asoc. Dr. Mirela Bogdani
 •    
A 5 60 45 15 65     3 1
7
      Mbrojtja Gjyqësore në BE 

Pedagogët e Lëndës

   
         
 • Prof. Asoc. Dr. Erlir Puto
 •        
 • Prof. Dr. Evis Alimehmeti
 •    
C 5 60 45 15 65     3 1
8 Lënde me zgjedhje 1*  D 5 60 45 15 65     3 1
9 Lënde me zgjedhje 2* D 5 60 45 15 65     3 1
10 Teme Diplome F 15 30     345     30 ore konsult.
Gjithsej   60 570 405 135 930

EU Business Law (Lëndët me zgjedhje)

* Grupi i lëndëve me zgjedhje (studenti zgjedh 2 lëndë nga ky grup):
1
    E Drejta Private Evropiane

Pedagogët e Lëndës

   
         
 • Prof. Dr. Eriona Katro
 •        
 • Prof. Asoc. Dr. Ilda  Melo
 •        
 • Prof. Asoc. Dr. Endire Bushati
 •    
2
    E Drejta e Punës dhe e Drejta Sociale

Pedagogët e Lëndës

   
         
 • Prof. Asoc. Dr. Ilir Rusi
 •        
 • Prof. Dr. Zhaklina Peto
 •    
3
    Të Drejtat e Njeriut në Kuadrin Ligjor të BE-së

Pedagogët e Lëndës

   
         
 • Prof. Dr. Evis Alimehmeti
 •        
 • Dr. Fjoralba Caka
 •    
4
    BE Krimi i Organizuar dhe Ekonomia në Evropë

Pedagogët e Lëndës

   
         
 • Prof. Dr. Altin Shegani
 •    
5
    E Drejta e Pronësisë Intelektuale të BE-së

Pedagogët e Lëndës

   
         
 • Prof. Dr. Zhaklina Peto
 •        
 • Dr. Ilda  Muçmataj
 •    
6
      E Drejta Ndërkombëtare Private e BE-së

Pedagogët e Lëndës

   
         
 • Prof. Asoc. Dr. Ervis Çela
 •        
 • Dr. Laura Vorpsi
 •