Enio Ibro

Dr. Enio IBRO
enio.ibro@fdut.edu.al


Pedagog i brendshëm pranë departamentit penal, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës Jurist pranë “Dolcka” shpk, Universiteti i Tiranës Pedagog i ftuar pranë Akademisë së Policisë (Akademia e Sigurisë, Fakulteti i Sigurisë dhe Hetimit) Jurist pranë Rektoratit të Universitetit të Tiranës.

Master of Laws (LL.M), UC Berkeley, SHBA, me bursë të plotë, Specializim pranë Harvard University, SHBA, (Nota A), Specializim pranë University of Cambridge, Angli, Shkolla Kombëtare e Avokatisë, licensa Avokat me nr.8889, Master Shkencor Penal, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, me rezultate të larta, Bachelor në Drejtësi, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, me rezultate të larta. Legal English, London School of English, Angli, Intership pranë departamentit ligjor, Banka e Shqipërisë, Trajnim Erasmus+ në Universitetin e Huelvës, Spanjë, Trajnim Erasmus+ në Universitetin Humboldt, Gjermani, Pro Bono për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në bashkëpunim me Raportuesin Special të Kombeve të Bashkuara, z. Michel Forst, Universiteti Berkeley, SHBA, Trajnim në kuadër të negociatave ndërkombëtare të biznesit në Universitetin e Tel Avivit, Izrael, Prof. Finkelstein.

SHORT BIO

Full time lecturer at the Criminal Department, Faculty of Law, University of Tirana, Lawyer at “Dolcka” shpk, External lecturer at the Criminal Department, Faculty of Law, University of Tirana, Invited lecturer at the Police Academy (Security Academy, Faculty of Security and Investigation), Lawyer at the Rectorate of the University of Tirana.Master of Laws (LL.M), UC Berkeley, USA, full scholarship, Specialization at Harvard University, USA, (Grade A), Specialization at the University of Cambridge, England, National School of Law, Lawyer License No.8889 , Master of Criminal Science, Faculty of Law, University of Tirana, with high results, Bachelor of Law, Faculty of Law, University of Tirana, with high results. Legal English, London School of English, England, Intership at the Legal Department, Bank of Albania, Erasmus + Training at the University of Huelva, Spain, Erasmus + Training at Humboldt University, Germany, Pro Bono for the protection of human rights in cooperation with the Special Rapporteur of the United Nations, Mr. Michel Forst, Berkeley University, USA, Training in the framework of international business negotiations at Tel Aviv University, Israel, Prof. Finkelstein.