Dr. Etlon Peppo

Dr. Etlon Peppo
e-mail: etlon.peppo@fdut.edu.al


Dr. Etlon Peppo ka përfunduar studimet e larta në drejtësi pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës në vitin 2011. Në vitin 2017 ka marrë gradën shkencore “Doktor i Shkencave Juridike” pranë Universitetit të Tiranës. Fushat e tij të kërkimit shkencor përfshijnë të drejtën penale, të drejtën penale ndërkombëtare dhe drejtësinë penale për të mitur. Është pajisur me licensën e avokatit nga Dhoma e Avokatisë e Shqipërisë prej vitit 2014, ndërsa karrierën akademike e ka filluar në vitin 2011. Prej vitit 2019, është lektor pranë Departamentit së të Drejtës Penale në Fakultetin e Drejtësisë, UT.  Ka marrë pjesë në mënyrë të vazhdueshme në konferenca shkencore ndërkombëtare dhe kombëtare, si dhe ka publikuar artikuj të ndryshëm shkencorë në revista shkencore ndërkombëtare brenda fushës së tij të interesit.

SHORT BIO

Ph.D. Etlon Peppo graduated in law from the Faculty of Law, University of Tirana in 2011. In 2017, he obtained a PhD degree at the University of Tirana and became “Doctor of Juridical Sciences”. His research areas include criminal law, international criminal law and juvenile justice. He is a member of the Chamber of Advocacy of Albania since 2014, while his academic career began in 2011. Since 2019, Ph.D. Etlon Peppo is a lecturer at the Criminal Law Department of Faculty of Law, University of Tirana. He has published in various international law journals and has participated in many national or international conferences within his field of interest.