Dr. Etlon Peppo

Dr. Etlon Peppo
e-mail: etlon.peppo@fdut.edu.al


Pedagogu Elton Peppo ka përfunduar studimet për drejtësinë ne Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Disertacionin e doktoraturës e ka përfunduar pranë Universitetit të Tiranës, ne vitin 2017.
Eshte pajisur me licensën e avokatit nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë prej vitit 2014.
Filloi karrierën akademike në vitin 2011 dhe si Lektor i brfendshem pranë Departamentit te së të Drejtës Penale të Fakultetit të Drejtësisë, Universitetii Tiranës prej vitit 2019. Ka publikuar një seri artikujsh shkencor në revista shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare.

SHORT BIO

Professor Elton Peppo has completed his studies in law at the Faculty of Law, University of Tirana. He completed his doctoral dissertation at the University of Tirana in 2017.
He has been licensed as a lawyer by the National Chamber of Advocates since 2014.
He started his academic career in 2011 and as a full time Lecturer at the Department of Criminal Law of the Faculty of Law, University of Tirana since 2019. He has published a series of scientific articles in national and international scientific journals.