VENDIM Nr. 08, Datë 17.05.2022 KIZ

.         Kliko këtu -> VENDIM Nr. 08, Datë 17.05.2022           .

Dergohet njoftim i KIZ

.     Kandidatët për autoritet drejtues në FD të UT-së dhe kandidatët për anëtar të Senatit Akademik të UT-së, duhet të dërgojnë në mënyrë elektronike në adresën kizut2021@unitir.edu.al, brenda datës 23.05.2021, ora 14.00, listën e vëzhguesve për të cilët kërkojnë akreditim.     Vëzhguesit nga personeli akademik me kohë të plotë në UT, për […]

VENDIMI Nr. 01, Datë 15.03.2021 i KIZ të UT

.           Kliko këtu -> VENDIM Nr.1, Datë 15.03.2022           .

Vendimi nr. 14 i KIZ dhe Listat bashkëngjitur

Lista e kandidatëve për anëtarë senati, personel akademik Lista e kandidatëve për anëtare senati, studentë Lista e kandidatëve për Rektor Vendimi 14 i KIZ

NJOFTIM MBI PERIUDHËN E VETËKANDIDITIMIT PËR ANËTARË TË KOMISIONIT TË ZGJEDHJEVE (KIZ) TË UT.

KLIKO -> NJOFTIM MBI PERIUDHËN E VETËKANDIDITIMIT PËR ANËTARË TË KOMISIONIT TË ZGJEDHJEVE (KIZ) TË UT