Biblioteka

Në kuadër të modernizimit të infrastrukturës dhe përmirësimit të nivelit të mësimdhënies dhe kërkimit shkencor të stafit akademik dhe studentëve, me ndihmën e Ministrisë së Arsimit.

Biblioteka online

 

Mënyra e kërkimit

 

Koleksioneve bibliotekare i bëhet përpunimi shkencor bibliografik konform standarteve ndërkombëtare sipas Klasifikimit Dhjetor Universal (KDU) dhe rregullave ndërkombëtare të Përshkrimit Bibliografik.

Nga viti 2000 e në vazhdim, janë hartuar nga punonjëset e bibliotekës listat bibliografike e të gjithë njësive bibliotekare që kanë hyrë në fondin e saj, duke i ardhur në ndihmë të gjithë përdoruesve për të marrë informacion për literaturën e re. Listat bibliografike mundësohen jo vetëm në ambjentet e bibliotekës (manualisht dhe elektronikisht), por edhe në faqen e web-it të fakultetit.

Jemi përpjekur që  të gjitha hyrjet e reja, listat bibliografike të librave të rinj, listat bibliografike të doktoraturave, listat bibliografike të MND, skanimi i faqes së përmbajtes të të gjitha revistave që disponon fondi i bibliotekës  të vihen në dispozicion të të gjithë përdoruesve.

Librat e rinj që janë në proces përpunimi prezantohen tek stenda e librave të rinj, duke fotokopjuar faqen e parë të tyre.

 • Katalogët manual

 

Materialet e koleksioneve bibliotekare mund të kërkohen nëpërmjet skedarëve manual alfabetikë dhe sistematikë, listave bibiliografike të printuara ose në formë elektronike dhe programit COBISS.

 

Literatura mund të kërkohet me anë të :

 

 • Skedarëve manual alfabetikë sipas autorit dhe titullit për :

 1. a) librat

 2. b) doktoraturat

 3. c) titujt e periodikut

 • Skedarëve manual sistematikë sipas Klasifikimit Dhjetor Universal (KDU)(sipas fushave dhe nënfushave) për :

 1. librat

 2. doktoraturat

 3. titujt e periodikut

 • Listave bibliografike :

 1. të librave të rinj

 2. të punimeve të doktoraturave

 3. të punimeve master MND

 4. të përmbajtjeve të revistave : “Drejtësia Popullore” 1938-1993, “Studime Juridike” 2000-2016 etj.

 • COBISS

Krahas pasurimit të vazhdueshëm të katalogut manual, me synimin për t’u bërë pjesë e një “bibliotekë pa kufinj dhe pa mure”, punohet çdo ditë për pasqyrimin e këtij skedari  elektronik, përmes sistemit të përbashkët bibliografik COBISS.Net, që mbështetet nga IZUM- UNESCO dhe që mundëson shfletimin e informacionit bibliografik të të gjithë bibliotekave që bëjnë pjesë në të.

Në COBISS.Net janë përfshirë të gjitha vendet e rajonit. Në Shqipëri janë përfshirë bibliotekat kryesore universitare. Rreth 30 % e informacionit bibliografik në format letër e fondit të bibliotekës tonë, është regjistruar në katalogun elektronik. Janë hedhur në program të gjithë punimet e doktoraturave dhe punimet MND.

Ky program është i aksesueshëm nga kudo dhe kushdo,   mund të shërbejë si bazë për sistemin e ardhshëm të informacionit të bibliotekave në Shqipëri.

Libraria Dixhitale -> Library ulibrary.rash.al

 

 

Në kuadër të modernizimit të infrastrukturës dhe përmirësimit të nivelit të mësimdhënies dhe kërkimit shkencor të stafit akademik dhe studentëve, me ndihmën e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe Universitetit të Tiranës, ju rikujtomë se aksesi në bibliotekën elektronike të Elsevier vazhdon të jetë i hapur. Biblioteka elektronike Elsevier është një ndër bibliotekat më të njohura ndërkombëtare. Aty mund të gjeni tituj punimesh e revistash shkencore si dhe literaturë profesionale nga një larmi fushash të ndryshme. Studentët dhe stafi akademik mund të aksesojnë në çdo kompjuter brenda fakultetit, dy bazat e të dhënave ScienceDirect dhe Scopus.

 

Revista Drejtesia Popullore 1948 – 1993 

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1948 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1949 nr. 1-5

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1950 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1951 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1956 nr.+1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1957 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1960 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1962 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1963 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1964 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1965 nr 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1970 nr. 1-5

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1976 nr. 1-4

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1979 nr. 1-4

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1981 nr. 1-4

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1982 nr. 1-2-4

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1983 nr.1-4

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1988 nr. 1-4

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1990 nr. 1-3

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1993 nr. 1

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1952 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1953 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1954 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1955 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1958 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1959 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1966 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1967 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1968 nr. 1-3

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1969 nr. 2-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1971 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1972 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1973 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1974 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1975 nr. 1-2

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1977 nr. 1-4

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1978 nr. 1-4

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1980 nr. 2-4

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1984 nr. 1-4

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1986 nr. 1-4

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1987 nr. 1-3

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1989 nr. 1-4

Revista Buletin

Revista Ndermjetesimi

Revista te Ndryshme

Leiden Common Market Review

Revista Vizione

Revista Avokatia

Avokatia nr. 16

Avokatia nr. 17, 20, 21

Revista Jeta Juridike

Revista Jeta Juridike 2016

Biblioteka e Fakultetit të Drejtësisë të  Univerisitetit të Tiranës,  është tashmë pjesë e sistemit COBISS.net, një sistem i regjistrimit bibliografik dhe katalogimit të përbashkët online për të gjithë Europën Juglindore. Bazën e të dhënave e gjeni në linkun e mëposhtëm:

https://www.al.cobiss.net/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=92007

Revista GAJUS mund të shkarkohet nga interneti në adresën:
GAZETA GAJUS – TETOR 2015
gajus.qendra-list.or
Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë Linku
www.librarything.com·Akademia e Shkencave e Shqipërisë (Kordinatore për Projektin Era 2012) e mbështetur nga IZUM (Qendra rajonale për sistemet e informacionit bibliotekar dhe sistemet e informacionit kërkimor) mundëson akses në një gamë të gjerë të burimeve elektronike me tekst të plotë në adresën. Stafi pedagogjik, studentët dhe përdoruesit e bibliotekës mund të aksesojnë pa pagesë burimet elektronike nga:v Ebrary Academic complete
v EBSCO Academic Search Premier
v Emerald Management Journal Collection
v Multi-Science Journals Collection
v ProQuest Central
v Oxford English dictionary online
v Oxford Reference Online
Ky akses është i autorizuar nëpërmjet adresave të regjistruara IP. Kjo do të thotë që stafi, studentët dhe përdoruesit e bibliotekës në institucionet që e kanë këtë mundësi, mund të aksesojnë tekste të plota të burimeve elektronike drejtpërdrejt nga rrjeti institucional.
Në disa burime elektronike është i mundur edhe aksesi në largësi (nga kudo nëpërmjet emrit individual të përdoruesit dhe fjalëkalimit).
Përdoruesit që nuk kanë akses, duhet të sjellin në bibliotekën e Fakultetit të Drejtësisë adresën e emailit për regjistrimin e IP. Adresat dërgohen në Bibliotekën e Akademisë së Shkencave e cila është përgjegjëse për regjistrimin e IP si dhe për shpërndarjen e emrave të përdoruesve dhe fjalëkalimeve.
www.akad.edu.al/era