Biblioteka

Në kuadër të modernizimit të infrastrukturës dhe përmirësimit të nivelit të mësimdhënies dhe kërkimit shkencor të stafit akademik dhe studentëve, me ndihmën e Ministrisë së Arsimit.

Biblioteka online

Libraria Dixhitale -> Library

ulibrary.rash.al

 

Në kuadër të modernizimit të infrastrukturës dhe përmirësimit të nivelit të mësimdhënies dhe kërkimit shkencor të stafit akademik dhe studentëve, me ndihmën e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe Universitetit të Tiranës, ju rikujtomë se aksesi në bibliotekën elektronike të Elsevier vazhdon të jetë i hapur. Biblioteka elektronike Elsevier është një ndër bibliotekat më të njohura ndërkombëtare. Aty mund të gjeni tituj punimesh e revistash shkencore si dhe literaturë profesionale nga një larmi fushash të ndryshme. Studentët dhe stafi akademik mund të aksesojnë në çdo kompjuter brenda fakultetit, dy bazat e të dhënave ScienceDirect dhe Scopus.

Revista Drejtesia Popullore 1948 – 1993 

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1948 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1949 nr. 1-5

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1950 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1951 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1956 nr.+1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1957 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1960 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1962 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1963 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1964 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1965 nr 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1970 nr. 1-5

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1976 nr. 1-4

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1979 nr. 1-4

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1981 nr. 1-4

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1982 nr. 1-2-4

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1983 nr.1-4

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1988 nr. 1-4

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1990 nr. 1-3

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1993 nr. 1

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1952 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1953 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1954 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1955 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1958 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1959 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1966 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1967 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1968 nr. 1-3

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1969 nr. 2-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1971 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1972 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1973 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1974 nr. 1-6

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1975 nr. 1-2

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1977 nr. 1-4

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1978 nr. 1-4

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1980 nr. 2-4

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1984 nr. 1-4

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1986 nr. 1-4

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1987 nr. 1-3

REVISTA DREJTESIA POPULLORE 1989 nr. 1-4

Revista Buletin

Revista Ndermjetesimi

Revista te Ndryshme

Leiden Common Market Review

Revista Vizione

Revista Avokatia

Avokatia nr. 16

Avokatia nr. 17, 20, 21

Revista Jeta Juridike

Revista Jeta Juridike 2016

Biblioteka e Fakultetit të Drejtësisë të  Univerisitetit të Tiranës,  është tashmë pjesë e sistemit COBISS.net, një sistem i regjistrimit bibliografik dhe katalogimit të përbashkët online për të gjithë Europën Juglindore. Bazën e të dhënave e gjeni në linkun e mëposhtëm:

http://www.al.cobiss.net/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=92007

Revista GAJUS mund të shkarkohet nga interneti në adresën:
GAZETA GAJUS – TETOR 2015
gajus.qendra-list.or
Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë Linku
www.librarything.com·Akademia e Shkencave e Shqipërisë (Kordinatore për Projektin Era 2012) e mbështetur nga IZUM (Qendra rajonale për sistemet e informacionit bibliotekar dhe sistemet e informacionit kërkimor) mundëson akses në një gamë të gjerë të burimeve elektronike me tekst të plotë në adresën. Stafi pedagogjik, studentët dhe përdoruesit e bibliotekës mund të aksesojnë pa pagesë burimet elektronike nga:v Ebrary Academic complete
v EBSCO Academic Search Premier
v Emerald Management Journal Collection
v Multi-Science Journals Collection
v ProQuest Central
v Oxford English dictionary online
v Oxford Reference Online
Ky akses është i autorizuar nëpërmjet adresave të regjistruara IP. Kjo do të thotë që stafi, studentët dhe përdoruesit e bibliotekës në institucionet që e kanë këtë mundësi, mund të aksesojnë tekste të plota të burimeve elektronike drejtpërdrejt nga rrjeti institucional.
Në disa burime elektronike është i mundur edhe aksesi në largësi (nga kudo nëpërmjet emrit individual të përdoruesit dhe fjalëkalimit).
Përdoruesit që nuk kanë akses, duhet të sjellin në bibliotekën e Fakultetit të Drejtësisë adresën e emailit për regjistrimin e IP. Adresat dërgohen në Bibliotekën e Akademisë së Shkencave e cila është përgjegjëse për regjistrimin e IP si dhe për shpërndarjen e emrave të përdoruesve dhe fjalëkalimeve.
www.akad.edu.al/era