Dr. Adela Buçpapa

Dr. Adela BUÇPAPAJ

Education: During the period 2013-2015, I have completed the Study Program “Master of Sciences” in “Technical, Literary Translation, and Interpretation”, English Language Branch, Faculty of Foreign Languages, University of Tirana. My excellent achievements won me the “Golden Medal”. During the period 2007-2011, I have completed the Integrated Diploma of the Second Level (DIND), Faculty of Law, University of Tirana.

Experience: Since October of 2011, I have been working as a full-time pedagogue of Criminology and Penology, Department of Criminal Law, Faculty of Law, University of Tirana, Tirana (Albania).

Since the academic year 2012-2013 I have become part of the PhD Program in Tirana, Albania.

I am a co-translator of “The History of the United States of America” (“Historia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës”), (English-Albanian), published by The International Center of Culture “Arbnori”, Tirana, 2010. I am a co-translator of Lucy M. Montgomery’s ANNE OF GREEN GABLES (English-Albanian), published by ALBAS Publishing House, Tirana, 2019.

Since 2011 I have participated in several National and International Scientific Conferences and trainings organized by OSCE and Erasmus +.

Research Areas: Criminal Law; Albanian Language; Italian Language; French Language; Translation; Linguistics; Cultural Elements.

Contact: adela.bucpapaj@fdut.edu.al

___________________________________________________________________________________________________________

PhD(in progress) Adela BUÇPAPAJ

Edukimi: Gjatë periudhës 2013-2015, kam përfunduar Programin e Studimit “Master i Shkencave” me profil “Përkthim Teknik-Letrar dhe Interpretim” në Degën e Gjuhës Angleze të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja të Universitetit të Tiranës. Për shkak të rezultateve shumë të larta, kam marrë “Medaljen e Artë”. Gjatë periudhës 2007-2011, kam përfunduar Programin e Studimit “Diplomë e Integruar e Nivelit të Dytë”, pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

 

Eksperienca: Që nga muaji Tetor i vitit 2011, punoj si pedagoge me kohë të plotë e lëndës Kriminologji-Penologji pranë Departamentit të së Drejtës Penale, në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

Gjatë vitit akademik 2012-2013 jam regjistruar në Programin e Studimit të Doktoraturës.

Jam bashkautorë i përkthimit nga Gjuha Angleze në Gjuhën Shqipe i librit: (1)Historia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës” (“The History of the United States of America”), botim i Qendrës Ndërkombëtare të Kulturës “Arbnori”, Tiranë, 2010.; (2)Ana Flokëkuqja – Vajza e Ҫatiblertës” (“Anne of Green Gables”) të autorit Lucy M. Montgomery, botim i Shtëpisë Botuese “Albas”, Tiranë, 2019.

Përgjatë viteve të punës kam marr pjesë në disa Konferenca Shkencore Kombëtare dhe Ndërkombëtare, si edhe në disa trajnime të organizuara nga OSCE dhe Erasmus +.

 

Drejtimet e kërkimit: E Drejta Penale (aspekte të ndryshme që lidhen me të Drejtën Penale në tërësi); Gjuha Shqipe; Gjuha Angleze; Gjuha Italiane; Gjuha Frënge; Përkthimi; Ndryshimet Gjuhësore; Elementët Kulturorë; Elementët Gjuhësor.

Kontakt: adela.bucpapaj@fdut.edu.al