NJOFTIM

 

Publikohet lista paraprake kandidatëve fitues në programin e Doktoratës në Drejtësi- Viti akademik 2023-2024.

nënfusha “E Drejtë Civile”

Nr. Nr.ID
1. J65808110K
2. J36011050W
3. I25123102W
4. J15614126P
5. I35704075V
6. K00524019R
7. H75919062U

 

nënfusha “E Drejtë Penale”

Nr. Nr. ID
1 H60914108T
2 I85108067G
     3 I75910058R
     4 I10826103J
     5 J15609062D
     6 I81217051O
     7 J45908048V

 

nënfusha “E Drejtë Publike”

Nr. Nr.ID
1 H65112129V
2. H36028038R
3. J25529058E
4. H60422151A
5. J25303063T
6. J15610078R

 

Kandidati jofitues ka të drejtë të ankohet me shkrim brenda tri ditëve pune nga shpallja e listës paraprake të kandidatëve fitues.

Ankimi bëhet pranë sekretares përgjegjëse për programin e doktoratës në FD-UT Zj. Ornela NIKOLLI.  Ankesat pranohen në orarin zyrtar  08.00 – 16.00.

 

 

METODOLOGJIA E VLERESIMIT TË KANDIDATËVE PËR T’U PËRFSHIRË NË PROGRAMIN E STUDIMEVE
TË DOKTORATURËS NË FAKULTETIN E DREJTËSISË, UNIVERSITETI I TIRANËS për vitin akademik 2023-2024
1. Komisioni ad-hoc i ngritur për realizimin e procesit të vlerësimit të dosjeve, bazohet në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.
– Ligji nr 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”
– Statuti i Universitetit të Tiranës
– Rregulloren “Për organizimin e programeve të studimi të Doktoraturës në UT” miratuar me vendimin e Senatit Akademik nr 8, datë
26.04.2021.
– Rregulloren “Për organizimin e programeve të studimit të Doktoraturës në Fakultetin e Drejtësisë, UT” miratuar me vendimin Dekanati
nr.20, datë 15.11.2022.
– Udhëzimin nr 52, datë 3.12.2015 “Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe testeve ndërkombëtare për pranimet në programet
e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë në institucionet e arsimit të lartë” i ndryshuar.
– Akte të tjera që lidhen me procesin, sipas thirrjes për aplikim për regjistrimin në programin e doktoraturës për vitin akademik 2023-
2024.
Si dhe
– Thirrrja për aplikim për rregjistrimin në programin e Doktoraturës për vitin akademik 2023-2024 pranë Fakultetit të Drejtësisë,
Universiteti i Tiranës.
2. Kriteret e vlerësimit janë ato të shpallura nga Fakulteti i Drejtësisë me lendën “Thirrje për aplikim për rregjistrim në programin e
doktoraturës për vitin akademik 2023-2024” për përzgjedhjen e kandidatëve. Këto prëfshijnë:
a. Kriteret e përgjithshme
b. Dokumentacionin për aplikim
Kandidatët renditen në rend prioritar, sipas metodës së vlerësimit në vijim:

Më së pari kuota plotësohet me kandidatë të cilët plotësojnë të gjitha kriteret e shpallura nga Fakulteti i Drejtësisë dhe të jetë personel akademik i
punësuar me kohë të plotë pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës që i përket kategorisë Asistent Lektor.
Si dhe
të kenë përfunduar ciklin e dytë të studimeve “Master i Shkencave” në Drejtësi.
të ketë rezultate të larta në studimet e ciklit të parë dhe të dytë të studimeve, ose mesatare të barazvlefshme për studimet e kryera jashtë vendit.
Të ketë jo më pak se dy rekomandime nga persona që kanë titullin shkencor professor ose profesor i asociuar të cilët njohin aftësitë akademike
dhe profesionale të kandidatit.

Leave A Comment