NJOFTIM MBI REGJISTRIMIN E PROVIMEVE PER STUDENTET TE CILET KANE TEJKALUAR DYFISHIN E VITEVE TE STUDIMIT!

1. Shtyrjen e perfundimit te studimeve brenda vitit akademik 2023 – 2024 për:
• Studentët e ciklit Master (Penale, Civile, Publike) te cilët jane registruar ne Fakultetin e Drejtesise ne vitet akademike 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 si dhe per studentêt e programit Master Profesional EU Business Law per vitet akademike 2016-2021, ge kane dy provime te mbartura dhe mbrojjen e diplomës.

• Data e provimeve do te jete 05.06.2024 ora 09:00 dhe ora 11:00
• Data e diplomes per Departmentin Publike 11.06.2024 ora 10:00
• Data e diplomes per Departmentin Penale 12.06.2024 ora 10:00
• Data e diplomes per Departmentin Civile 13.06.2024 ora 10:00
• Data e diplomes per EU Bussines Law 04.07.2024 ora 10:00

Leave A Comment